For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

2.3 Forespørsel til informasjonsleverandør

Next page:
Previous page: 2.2 Lenke Next page: 2.4 Behandling av forespørsel hos informasjonsleverandøren

2.3 Forespørsel til informasjonsleverandør

Som nevnt sender man kommandoen GET [sti] til [autoritet].

Siden dette noen steder er feilbeskrevet(11) og synes å være en av kildene til misforståelser omkring lenking, vil jeg understreke følgende: Lenkeleverandøren er på dette tidspunktet helt ute av transaksjonen. Denne har sendt et dokument som inneholder lenken i den formen som er beskrevet ovenfor i avsnitt 2.2. Det er alt. Forespørselen sendes direkte fra bruker til informasjonsleverandør. Den sendes ikke av lenkeleverandøren og sendes heller ikke via denne. Svaret fra informasjonsleverandøren sendes på tilsvarende måte direkte til bruker, det sendes ikke via lenkeleverandøren.

Dersom det ikke er angitt noen sti, slik at det sendes en ?blank? forespørsel til f.eks. www.torvund.net vil nettjeneren returnere det som er definert som startdokument. I mitt tilfelle vil det være index.php. En forespørsel etter www.torvund.net/index.php og bare www.torvund.net vil gi det samme. Sender man en tilsvarende blank forespørsel til www.nir.nu vil man få startdokumentet default.asp. Det er informasjonsleverandøren som bestemmer om det skal være et startdokument og hvilket dokument dette i så fall skal være.(12)

Dersom det ikke er et startdokument på det sted man søker etter dokumentet vil man enten få en oversikt over hvilke dokumenter som finnes i den aktuelle katalogen, eller man vil få en feilmelding.

En forespørsel kan være en forespørsel om å få overført en fil. De enkleste nettstedene er bygget opp med en samling filer som er gjort tilgjengelig på denne måten. Men forespørselen kan også sette i gang en prosess hos informasjonsleverandøren, som så genererer det dokument som så overføres. Om vi i nettleseren skriver http://www.google.com/search?q=olav+torvund vil vi starte et søk. /search angir at det skal foretas et søk, og det som kommer etter ?, q=olav+torvund angir en spørring (query). Nettadressen til mine ?nettnoter?, http://www.torvund.net/index.php?page=NIR_lenking, er bygget opp på tilsvarende måte. Man ber om dokumentet index.php, som er et lite program, sammen med parameteret page=NIR_lenking, som angir hvilken side som skal vises. Det er også mye annen informasjon som kan sendes til informasjonsleverandøren som en del av en lenke, som kan brukes i prosesser hos informasjonsleverandøren. Men dette går jeg ikke nærmere inn på.

I noen tilfeller vil en person med en viss innsikt ut fra innholdet i en URL kunne se hvordan en forespørsel grunnleggende sett behandles hos tjenesteleverandøren. I andre tilfeller vil det ikke være mulig. En URL som http://blogg.torvund.net/category/opphavsrett/ angir ikke et kataloghierarki, slik en person med begrenset teknisk innsikt umiddelbart kunne tro. Hvordan forespørselen behandles av tjenermaskinen hos min nettvert er det ikke mulig å lese ut av nettadressen.

Hvordan en forespørsel tolkes og hva som eventuelt returneres er bestemt av de regler som er definert av informasjonsleverandøren i dennes system. Det har i juridisk teori vært forsøk på å trekke skiller mellom forespørsler sent på ulike måter, angitt som ?overflatelenker? og ?dyplenker?. Man har da ment at en ?dyplenke?sender forespørsel om et bestemt dokument, mens ?overflatelenke? spør etter forsiden. Det har også vært hevdet at ?dyplenking? er tilgjengeliggjøring, mens ?overflatelenking? ikke er det.(13) Et slikt skille gir lite mening. Det blir som å forsøke å trekke et prinsipielt rettslig skille mellom å ringe et sentralbord og å ringe et direktenummer. Om det i noen tilfeller skulle være hensiktsmessig å beskrive lenker på denne måten, så kan et slikt skille i alle fall ikke gi grunnlag for ulik rettslig kvalifisering.

Hvis det, direkte eller indirekte, spørres etter en vil, kan det gjelde en fil av en hvilken som helst type: Tekst, bilder, lyd, video, program, osv. En lenke med URL http://folk.uio.no/olavt/undervisning/mp3/ I01-Innledning.mp3 vil f.eks. hente en lydfil i mp3-format som inneholder første del av mine podcastforelesninger Innledning til rettsstudiet, mens http://folk.uio.no/olavt/bilder/Mads_Hanne_Arild.jpg vil hente et bilde fra da Mads Bryde Andersen ble kreert til æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

Når vi spør om det å gjøre tilgjengelig en lenke innebærer en tilgjengeliggjøring av det dokument lenke ?peker til?, da spør vi i realiteten om det dokument som vi antar finnes på nevnte adresse blir tilgjengeliggjort ved at denne adresseinformasjonen gjøres tilgjengelig i dette bestemte formatet.


Hva er Internett


More >>
Forfatter: Gisle Hannemyr
Forfatteren gir en innføring i historien bak internett, teknologien og kulturen. Her ser han på nettets påvirkning av samfunnsprosessene og det livet vi lever og hva den raske teknologiske utviklingen vil bidra med i framtiden. Med litteraturliste og register.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 158 pages RefNr: 9788215005270
Medium: Book (paperback)
Series: Publisher: Universitetsforlaget


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Previous page: Previous page: 2.2 Lenke