For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

2.2 Lenke

Next page:
Previous page: 2 Lenking ?? en beskrivelse Next page: 2.3 Forespørsel til informasjonsleverandør

2.2 Lenke

En viktig egenskap ved World Wide Web er muligheten til å lage lenker fra et dokument til et annet. Vi forutsetter i det videre at en annen aktør har gjort informasjon om denne ressursen tilgjengelig i form av en lenke. Denne aktøren har jeg valgt å kalle lenkeleverandør.

Det som skjer når en bruker henter denne lenken fra lenkeleverandøren er at det dokument som inneholder lenken kopieres til brukerens datamaskin. Lenken er en tekst som bl.a. inneholder URLen, og som er formatert på en bestemt måte. De data lenken inneholder kan være som dette:

<a href=? http://www.torvund.net/guitar/index.php?>Engelske gitarsider</a>

Når teksten er kodet på denne måten vil et dertil egnet program(8) tolke og behandle dette som en lenke. Den vil vises som en lenke og ved å klikke på lenken sendes en forespørsel etter den angitte nettsiden. Programmet vil da bruke teksten i koden til å be om den ressursen som identifiseres, i dette tilfellet filen index.php i katalogen /guitar. Det som står innenfor < > er en kode som vanligvis ikke er synlig for brukeren. Koden <a> forteller at dette er et ?anker?, og den kodede sekvensen avsluttes med </a>.

Attributten ?href? angir at det som følger er en identifikasjon av den aktuelle ressursen. Når denne strengen starter med http: betyr det at overføringsprotokollen http skal benyttes for denne kommunikasjonen.(9) Det som følger etter http:// er det man vanligvis omtaler som nettadressen. Deretter følger det som skal være synlig for leseres, gjerne kalt lenkeetikett. I eksempelet er det tekst, men det kan også være et bilde. Det hele avsluttes så med </a>.

Den eneste praktiske forskjellen mellom å få en URL som rent tekst og som en lenke er at man slipper å skrive eller kopiere URLen inn i adressefeltet for å sende en forespørsel. Programmet gjenkjenner lenken, og det er tilstrekkelig å klikke på den. Dette sparer en for anslagsvis 3-5 sekunder. Det som skjer videre er helt identisk uansett hvordan man har mottatt URLen.

Det er ingen tvil om at det å gjøre tilgjengelig en nettadress i seg selv ikke kan anses som en tilgjengeliggjøring av det verk en lenke refererer til. Hvis man skal hevde at det at URLen gjøres tilgjengelig i form av en lenke skal føre til at man dermed har gjort verket tilgjengelig, da må man begrunne hvorfor tillegget av kodene og en lenkeetikett, og den derav enklere forespørselsrutinen skal gjøre at URLen endrer rettslig status.

Det har vært gjort en del forsøk på å klassifisere og karakterisere slike lenker.(10) Men dette har i praksis vært klassifiseringer basert på de illusjoner som skapes, ikke det som faktisk skjer. Dette blir mer tilslørende enn avklarende og kan ikke være grunnlag for å sondre mellom ulike rettsvirkninger, slik Høyesrett også sier i avsnitt 46 og 47 i napster.no-saken Rt 2005 s. 41, se ovenfor i avsnitt 1. En lenke er en lenke. Man behøver ikke gjøre det vanskeligere.


Hva er Internett


More >>
Forfatter: Gisle Hannemyr
Forfatteren gir en innføring i historien bak internett, teknologien og kulturen. Her ser han på nettets påvirkning av samfunnsprosessene og det livet vi lever og hva den raske teknologiske utviklingen vil bidra med i framtiden. Med litteraturliste og register.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 158 pages RefNr: 9788215005270
Medium: Book (paperback)
Series: Publisher: Universitetsforlaget


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Previous page: Previous page: 2 Lenking ?? en beskrivelse