For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

17.3 Inndragning eller tilintetgjøring av ulovlig fremsilte eksemplarer

Next page:
Previous page: 17.2 Erstatning og oppreisning Next page: 18 Internasjonalt vern

17.3 Inndragning eller tilintetgjøring av ulovlig fremsilte eksemplarer

Etter § 56 kan ulovlig fremstilte eksemplarer overdras til rettighetshaver, eventuelt mot at fremstillingskostnadene dekkes. Alternativt kan man kreve at alle slike eksemplarer tilintetgjøres.

Hvis betydelige økonomiske eller kunstneriske verdier vil gå tapt kan retten likevel tillate at allerede fremstilte eksemplarer gjøres tilgjengelig for allmennheten mot erstatning eller oppreisning. Om man skulle komme til at en film ligger så nær opp til fortellingen i en roman at den må anses som en ettergjøring av romanen, så kan retten etter denne bestemmelsen likevel tillate at filmen blir fremført til tross for manglende samtykke fra forfatteren. Men bestemmelsen gir kun hjemmel til å gjøre tilgjengelig det som allerede er fremstilt. Retten kan ikke bestemme at en roman skal kunne filmatiseres uten forfatterens samtykke.

Denne bestemmelsen gjelder i utgangspunktet uten hensyn til skyld. Også den som har handlet i god tro risikerer krav om inndragning eller tilintetgjøring. Unntak fra dette gjelder for eksemplarer som i god tro er fremstilt til privat bruk, bortsett fra avstøpning av skulptur. Videre er det et unntak for byggverk. Man kan ikke pålegges å rive et hus selv om det krenker arkitektens opphavsrett.


Ansvar for ytringer på nett


More >>
Forfatter: Jon Bing
Boken handler om ansvar for ytringer på Internett. Ytring er en felles betegnelse for utsagn eller formidling av data uansett form. Det dreier seg om tekst, tale, musikk og signaler, bilder og bevegelser, alt som er egnet til å formidle et meningsinnhold.

Ansvar kan være straffansvar, eller sivilrettslig ansvar - typisk erstatningsansvar. Når det gjelder hvem som kan være ansvarlig, behandler Bing tre typer aktører: den originære ytrer, teknisk personale og overordnede.

Retten til å ytre seg "ytringsfriheten" er en grunnleggende menneskerett. I norsk rett er ytringsfriheten nedfelt i Grunnloven § 100. Tilsvarende er ytringsfriheten stadfestet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen art. 10.

Det er ikke alle ytringer som vernes av ytringsfriheten. For eksempel har vi bestemmelser som forbyr pornografiske ytringer, rasistiske ytringer, ytringer som er egnet til å skape ringeakt for religiøse eller etniske grupper osv.

En ytring kan fremsettes på flere måter. Denne boken handler om ansvar for ytringer på Internett. Ytring er en felles betegnelse for enhver form for melding, utsagn eller formidling av data uansett form. Det dreier seg altså om tekst, tale, musikk og signaler, bilder og bevegelser, alt som er egnet til å formidle et meningsinnhold.

Ansvar kan være straffansvar, eller sivilrettslig ansvar - typisk erstatningsansvar. Når det gjelder hvem som kan være ansvarlig, behandler Bing tre typer aktører:
Den første kategorien er: den originære ytrerens ansvar. "Originær ytrer" er den som formulerer eller fremmer selve ytringen.
Den andre kategorien er "teknisk personale", dvs. de som hjelper til med å mangfoldiggjøre, distribuere eller på annen måte formidle ytringen. I forbindelse med ytringer på Internett vil det være snakk om ansvar for telekommunikasjonsoperatører, operatører av mellomlagringstjenester, nettverter eller andre.
Den tredje kategorien er "overordnede", dvs. en redaktør som bestemmer hva som skal være med i et skrift eller lignende, utgiver, arbeidsgiver, eier, behandlingsansvarlig mv.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , pages RefNr: 9788215012797
Series: Publisher: Universitetsforlaget


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 18 Internasjonalt vern Next page:

Previous page: Previous page: 17.2 Erstatning og oppreisning