For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

17.2 Erstatning og oppreisning

Next page:
Previous page: 17 Sanksjoner ved opphavsrettskrenkelse Next page: 17.3 Inndragning eller tilintetgjøring av ulovlig fremsilte eksemplarer

17.2 Erstatning og oppreisning

Skade som voldes ved opphavsrettskrenkelser kan etter § 55 kreves erstattet etter de alminnelige erstatningsregler. Det vil si at det er det faktiske økonomiske tap rettighetshaver har lidt som kan kreves erstattet. Fantasibeløp som man kan høre om fra USA vil ikke bli ilagt i Norge.

Hvis retten er krenket forsettelig eller grovt uaktsomt kan det også idømmes oppreisning. Oppreisning er erstatning for ikke-økonomisk skade, gjerne omtalt som "tort og svie".

Selv om man har handlet i god tro kan rettighetshaver likevel kreve å få utbetalt nettofortjenesten ved den ulovlige handling. Det kan være situasjoner hvor opphavsmannen ikke har lidt noe tap som følge av den ulovlige handlingen. Om noen uten forfatterens samtykke lager en film basert på en roman, så kan filmatiseringen faktisk føre til økt salg av romanen og dermed til forfatteren økonomisk tjener på krenkelsen. Hvis krenkelsen ikke har skjedd forsettlig eller grov uaktsomt kan det ikke idømmes oppreisning. Men rettighetshaver kan likevel kreve det som andre har tjent på den ulovlige handlingen.

Det kan være vanskelig å fastslå hva som er nettofortjenesten. Men penger spart er penger tjent, så en besparelse vil i denne sammenhengen regnes som fortjeneste. I praksis vil minimum derfor være det man vanligvis måtte ha betalt for å utnytte verket på denne måten. At man ikke ville ha brukt verket om man visste at man måtte betale for bruken, er uten betydning. Når den ulovlige bruk har funnet sted er et for sent. Man kan for eksempel måtte betale det en lovlig kopi ville ha kostet om man har fremstilt en ulovlig kopi, betale vanlig modellhonorar om en persons bilde har blitt brukt uten samtykke, osv. I praksis ser man ofte at det kreves dobbelt honorar når bruken har vært ulovlig, men loven gir egentlig ikke hjemmel for dette.


Ansvar for ytringer på nett


More >>
Forfatter: Jon Bing
Boken handler om ansvar for ytringer på Internett. Ytring er en felles betegnelse for utsagn eller formidling av data uansett form. Det dreier seg om tekst, tale, musikk og signaler, bilder og bevegelser, alt som er egnet til å formidle et meningsinnhold.

Ansvar kan være straffansvar, eller sivilrettslig ansvar - typisk erstatningsansvar. Når det gjelder hvem som kan være ansvarlig, behandler Bing tre typer aktører: den originære ytrer, teknisk personale og overordnede.

Retten til å ytre seg "ytringsfriheten" er en grunnleggende menneskerett. I norsk rett er ytringsfriheten nedfelt i Grunnloven § 100. Tilsvarende er ytringsfriheten stadfestet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen art. 10.

Det er ikke alle ytringer som vernes av ytringsfriheten. For eksempel har vi bestemmelser som forbyr pornografiske ytringer, rasistiske ytringer, ytringer som er egnet til å skape ringeakt for religiøse eller etniske grupper osv.

En ytring kan fremsettes på flere måter. Denne boken handler om ansvar for ytringer på Internett. Ytring er en felles betegnelse for enhver form for melding, utsagn eller formidling av data uansett form. Det dreier seg altså om tekst, tale, musikk og signaler, bilder og bevegelser, alt som er egnet til å formidle et meningsinnhold.

Ansvar kan være straffansvar, eller sivilrettslig ansvar - typisk erstatningsansvar. Når det gjelder hvem som kan være ansvarlig, behandler Bing tre typer aktører:
Den første kategorien er: den originære ytrerens ansvar. "Originær ytrer" er den som formulerer eller fremmer selve ytringen.
Den andre kategorien er "teknisk personale", dvs. de som hjelper til med å mangfoldiggjøre, distribuere eller på annen måte formidle ytringen. I forbindelse med ytringer på Internett vil det være snakk om ansvar for telekommunikasjonsoperatører, operatører av mellomlagringstjenester, nettverter eller andre.
Den tredje kategorien er "overordnede", dvs. en redaktør som bestemmer hva som skal være med i et skrift eller lignende, utgiver, arbeidsgiver, eier, behandlingsansvarlig mv.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , pages RefNr: 9788215012797
Series: Publisher: Universitetsforlaget


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget