For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

16.2 Digital rettighetsinformasjon

Next page:
Previous page: 16 Teknisk beskyttelse og rettighetsinformasjon Next page: 17 Sanksjoner ved opphavsrettskrenkelse

16.2 Digital rettighetsinformasjon

I en digital kode kan det legges inn informasjon som identifiserer verket, sier noe om rettighetshaver, osv. Det kan brukes til digital rettighetsadministrasjon, men det kan også brukes bare til å identifisere denne bestemte versjonen av verket. Det kan for eksempel være kodet inn at dette dokumentet er anskaffet av Peder ?s, med en del mer utfyllende data. Om man da skulle velge å spre dette til veldig mange, så vil kilden for denne spredningen følge alle kopier. Dette kalles gjerne "vannmerking". "Vannmerkede" pdf-filer brukes en del for ebøker.

Det er ulovlig å fjerne denne type rettighetsinformasjon fra et verk.


Digital privatkopiering


More >>
Forfatter: Thomas Rieber-Mohn
Åndsverkloven § 12 i møte med tekniske beskyttelsessystemer og rettslige omgåelsesforbud.

I denne boken drøftes om og i hvilken utstrekning privatkopieringsregelen kan opprettholdes i de nye digitale omgivelsene, og det undersøkes videre om og på hvilken måte lovgiver bør gripe inn for å sikre at det faktisk er mulig å fremstille private kopier i medhold av § 12. Med registre og stikkord.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 325 pages RefNr: 9788205400160
Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget