For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

14.5 Kringkastingssending

Next page:
Previous page: 14.4 Tilvirker av lydopptak og film Next page: 14.6 Sekundærbruk av lydopptak

14.5 Kringkastingssending

En kringkastingssending er etter § 45a vernet i 50 år etter utløpet av det år den første utsendelsen fant sted. NRKs sendinger fra 1960 og senere er i 2010 vernet etter denne bestemmelsen, selv om de verken har vern som åndsverk eller som utøvende kunstners prestasjon. En dagsnyttsending fra 1960-tallet vil neppe ha verkshøyde, og nyhetsoppleseren vil neppe bli ansett for utøvende kunstner i forhold til § 42. Men sendingen er likevel vernet slik at andre ikke kan gjøre opptak eller gjøre den tilgjengelig for allmennheten.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 14.6 Sekundærbruk av lydopptak Next page:

Previous page: Previous page: 14.4 Tilvirker av lydopptak og film