For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

14.4 Tilvirker av lydopptak og film

Next page:
Previous page: 14.3 Fotografisk bilde Next page: 14.5 Kringkastingssending

14.4 Tilvirker av lydopptak og film

En tilvirker av lydopptak og film har vern etter § 45. Også dette er et investeringsvern og tilkommer den som faktisk har sørget for opptaket. En filmregissør kan ha opphavsrett, mens vern etter § 45 tilkommer produsenten og/eller filmselskapet.

Vernet varer i 50 år etter at opptaket fant sted, eventuelt 50 år fra offentliggjøringen dersom opptaket offentliggjøres innen utløpet av den første fristen. Dette tilsvarer vernetiden for utøvende kunstnere etter § 42, se avsnitt 14.1.

Også vernetiden for tilviker er foreslått forlenget, tilsvarende det som er foreslått for utøvende kunstnere.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 14.5 Kringkastingssending Next page:

Previous page: Previous page: 14.3 Fotografisk bilde