For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

14.1 Utøvende kunstnere

Next page:
Previous page: 14. Nærstående rettigheter Next page: 14.2 Databaser

14.1 Utøvende kunstnere

Utøvende kunstnere har vern for sin prestasjon etter åvl § 42. Den som leser en annens tekst, fremfører musikk som andre har komponert osv, skaper ikke et verk. Men prestasjonen er vernet.

I noen kunstarter kan det være vanskelig å trekke grensen mellom verk og prestasjon. Dette vil bl.a. gjelde teaterregi og koreografi. Hvis et verk åpner for mye improvisasjon vil utøveren gjennom sin improvisasjon kunne skape en bearbeidelse av verket.

Utøveren har for det første enerett til å gjøre varig eller midlertidig opptak av prestasjonen. For det annet har utøveren enerett til å fremstille varige eller midlertidige eksemplarer av slike opptak. For det tredje har utøver enerett til å gjøre prestasjonen eller opptak av denne tilgjengelig for allmennheten. Man kan merke seg at en utøvende kunstner ikke har vern mot ettergjøring. Om en utøver forsøker å ligne mest mulig på en annen utøver, så vil det ikke krenke utøverns rettigheter.

Vernetiden for utøvende kunstneres prestasjoner er 50 år etter utløpet av det år fremføringen fant sted, eventuelt 50 år etter at opptak av prestasjonen har blitt offentliggjort dersom opptaket har blitt offentliggjort innen utløpet av den første fristen.

Det foreligger et forslag i EU om å utvide vernetiden for opptak av utøvende kunstneres prestasjoner fra 50 til 95 år (tilsvarende det som gjelder i USA). Når dette skrives er det uklart om forslaget vil bli vedtatt. I dag (2010) er utøvende kunstneres prestasjoner, eventuelt opptak av disse fra 1958 eller tidligere fri. Nora Brockstedts innspilling av Tango for to, som ble gjort i 1957, er for eksempel ikke lenger vernet. Mange innspillinger fra slutten av 1950-tallet er fortsatt kommersielt interessante og det er ikke lenge før de første innspillingene med The Beatles og Rolling Stones faller for denne 50-årsgrensen. Sangene vil fortsatt være opphavsrettslig vernet. Paul McCartney vil fortsatt ha betydelige inntekter som tekstforfatter og komponist, men Ringo Starr vil ikke lenger kunne kreve vederlag som utøver av sanger andre har skrevet.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 14.2 Databaser Next page:

Previous page: Previous page: 14. Nærstående rettigheter