For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

11.7 Samtykke til fri bruk og virale lisenser

Next page:
Previous page: 11.6 Forlagsavtaler Next page: 11.8 Eiendomsrett til eksemplar og opphavsrett ved overdragelse av eksemplar

11.7 Samtykke til fri bruk og virale lisenser

Som en reaksjon mot det noen vil kalle misbruk av opphavsrett har mange valgt å stille sine verk tilgjengelig under mer eller mindre frie lisenser. Dette ser vi i "free software" bevegelsen, "Creative Commons" og i en viss grad når det gjelder "Open Access". De foreligger i mange varianter. De kan tillate videre spredning, at man bearbeider og gjør tilgjengelig i bearbeidede versjoner, osv. Noen ganger er slike tillatelser begrenset til å gjelde ikke-kommersiell bruk, andre ganger ikke.

Hvis man ønsker å gjøre et verk tilgjengelig under slike vilkår bør man tenke gjennom hva slags bruk man vil tillate. Det er ikke noe entydig svar på hva man bør gjøre. Kanskje vil man gjerne tillate at en vitenskapelig artikkel spres så mye som mulig (forutsatt at man ikke har inngått en forlagsavtale som er til hinder for dette, se avsnitt 11.6), men man ønsker ikke at andre skal kunne bearbeide og endre den. Gjør man tilgjengelig musikk eller en fortelling har man kanskje ingen innvendinger mot at andre omarrangerer musikken og kanskje lager film av fortellingen, i alle fall så lenge man blir navngitt og det ikke skjer i kommersiell hensikt.

Vi vil ikke her gå detaljert inn i disse vilkårene. Man må sette seg inn i hva de enkelte lisenser tillater og ikke tillater, enten man vil gjøre sitt eget verk tilgjengelig under slike vilkår eller man vil gjøre bruk av andres verk. Men det er grunn til å understreke atverk stilt til rådighet på slike vilkår ikke er fri fra opphavsrett. Man tillates å utnytte verket slik det er spesifisert i lisensen.

Et vilkår som ofte går igjen er at den som bearbeider verket skal gjøre sin versjon tilgjengelig på tilsvarende vilkår. Man kan ikke ta et dataprogram gjort tilgjengelig på slike vilkår og legge til sine egne funksjoner som man så selger uten å gjøre for eksempel kildekoden tilgjengelig. Dette er dette som gjerne omtales som virale lisenser.

Det er nettopp opphavsretten som gjør at man kan sette denne type vilkår. Den som gjør verket tilgjengelig kan i kraft av sin opphavsrett sette vilkår for andres utnyttelse. Overholdes ikke disse vilkår vil forutsetningene for utnyttelsen være brutt, og det foreligger en opphavsrettskrenkelse.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget