For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

11.6 Forlagsavtaler

Next page:
Previous page: 11.5 Ansettelsesforhold Next page: 11.7 Samtykke til fri bruk og virale lisenser

11.6 Forlagsavtaler

Ved forlagsavtaler er det som nevnt vanlig at forlagene sikrer seg eksklusivitet. Dette vil vanligvis ikke bare stenge for at den samme boken gis ut av andre, men også mot at verket gjøres tilgjengelig via Internett, at det gis ut som lydbok, at man lager et nytt, men i hovedsak tilsvarende verk, osv.

Utenlandske forlag krever ofte mer omfattende overdragelse av rettigheter enn hva som er vanlig i de nordiske landene. Noen går så langt som å kreve at resultatene ikke skal kunne presenteres i andre sammenhenger.

Spørsmålet om hva slags sekundærutnyttelse av publiserte verk som forlagene tillater har blitt aktualisert gjennom debatten om "Open Access". Universiteter og høyskoler etablerer institusjonelle arkiver hvor man ønsker at artikler skrevet av deres ansatte skal gjøre åpent tilgjengelig. I tillegg finnes det en del fagspesifikke arkiver som ikke er knyttet til en bestemt forsknings/undervisningsinstitusjon. Mange ønsker også å gjøre sine arbeider tilgjengelig på personlige nettsider.

Hvis man har inngått en avtale med et forlag hvor forlaget betinger seg eksklusivitet står man ikke fritt til å gjøre det samme arbeidet tilgjengelig på andre måter. Forlagene har ulike praksis i forhold til hva de aksepterer, så man må se hva som står i den avtale man har inngått. Noen spørsmål man må se på, og som man bør vurdere før avtale inngås, er:

  • Tillater forlaget at en artikkel gjøres tilgjengelig i institusjonelt arkiv, i fagarkiv og/eller på personlige hjemmesider?
  • Er det en sperrefrist som sier at arbeidet kan publiseres en viss tid etter at det har vært utgitt i et tidsskrift?
  • Tillater man publisering av pre-print før publisering? (Her bør man være varsom. Det er ikke sikkert at artikkelen blir publisert i det tidsskriftet man først sender artikkelen til, og da kan publisering av pre-print hindre publisering hvis det tidsskrift som er andrevalget har en annen policy i forhold til dette.)
  • Tillater forlaget publisering av endelig versjon etter review (den endelige versjonen man sender til forlaget for publisering), eventuelt med sperrefrist? (Det er denne versjonen de fleste forlag tillater at gjøres tilgjengelig i egne arkiv.)
  • Tillater man tilgjengeliggjøring av den endelige pdf-versjonen slik den ble trykket i tidsskriftet? (De fleste forlag tillater ikke dette.)
  • Vanligvis krever forlagene at en egenarkivert artikkel skal inneholde en referanse (lenke) til artikkelen i tidsskriftet.

Hvis man ikke har inngått noen avtale som regulerer disse spørsmålene står man i utgangspunktet fritt til gjøre artikkelen tilgjengelig på andre måter .

?vl § 39e inneholder nærmere bestemmelser om forlagsavtaler. Men dette gjelder bare bokavtaler. Avtaler om tidsskriftsartikler er uttrykkelig unntatt.


Norsk skribentrett


More >>
Forfatter: Jon Bing
Forfatter: Eirik Djønne
Forfatter: Hans Marius Graasvold
Boka gir en fremstilling av de avtaler som skribenter inngår om utnyttelse av sine verk. Den gir også en kortfattet innføring i de relevante reglene på opphavsrettens område og beskriver opphavsrettsorganisasjonenes virksomhet.

Boka gir en fremstilling av de avtaler som skribenter inngår om utnyttelse av sine verk. Den gir også en kortfattet innføring i de relevante reglene på opphavsrettens område og beskriver opphavsrettsorganisasjonenes virksomhet. Har litteraturliste, doms- og stikkordregister. Universitetsforl.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 304 pages RefNr: 9788215008080
Series:


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Previous page: Previous page: 11.5 Ansettelsesforhold