For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

11.4 Videre overdragelse

Next page:
Previous page: 11.3 Overdragelse gir ikke rett til endring av verket Next page: 11.5 Ansettelsesforhold

11.4 Videre overdragelse

Det følger av § 39b annet ledd at den rett som er overdratt ikke kan overdras videre uten samtykke fra opphavsmannen. Et tidsskrift som har fått rett til å utgi en artikkel kan ikke overdra denne retten til et annet tidsskrift hvis de skulle komme til at de likevel ikke ønsker å trykke den selv.

Et unntak gjelder ved overdragelsen skjer som en del av en overdragelse av en forretning eller en forretningsavdeling. Da Aschehoug og Gyldendal slaktet det gamle Universitetsforlaget og delte de ulike avdelingene mellom seg, kunne utgivelsesrettigheter overdras som en del av dette uten at det var nødvendig å innhente samtykke fra forfatterne.

Begrensningen i adgangen til videre overdragelse innebærer også en begrensning i adgangen til å pantsette opphavsrett, da man bare kan pantsette det som kan overdras, se pantel §  1-3(2). Opphavsrett kan uansett bare pantsettes som driftsilbehør, se pantel § 3-4(2)b, og da bare når det er ervervet opphavsrett. Originær opphavsmann kan ikke pantsette sin opphavsrett.

Jeg har behandlet disse spørsmålene nærmere i artikkelen Omsetning og kreditt i informasjonssamfunnet.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 11.5 Ansettelsesforhold Next page: