For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

10 Rådighet over eksemplar

Next page:
Previous page: 9.8 Andre avgrensninger Next page: 11. Overdragelse av opphavsrett

10 Rådighet over eksemplar

Man har eiendomsrett til et eksemplar, ikke opphavsrett. I utgangspunktet kan man gjøre hva man vil med sitt eksemplar så lenge man ikke fremstiller nye eksemplarer eller gjør verket tilgjengelig for allmennheten. Om man bruker boken til å presse planter eller til å rette opp et skjevt bord, kan ikke opphavsmannen protestere mot det. Men eier man et originalt kunstverk kan man ikke uten videre ødelegge dette. Den som eier et originalverk må akseptere at kunstneren til en viss grad får tilgang til sitt verk. Detter er regulert i § 49.

Et eksemplar av et utgitt verk og av kunstverk eller fotografisk verk som man har fått overdratt til seg kan vises offentlig. Dette følger av § 20. Man kan merke seg at eksemplar kan vises offentlig i forbindelse med undervisning hvis det er offentliggjort, men det altså kreves at det skal være utgitt og det skal kunne vises i andre sammenhenger. Bestemmelsen innebærer dessuten at den som har kjøpt eller på annen måte har fått overdratt til seg et eksemplar av et kunstverk eller fotografisk verk har rett til å vise bildet offentlig selv om det tidligere ikke har vært offentliggjort. Dette er derfor en begrensning i opphavsmannens enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten og avviker fra det vanlige vilkåret om at et verk må være offentliggjort eller utgitt for at man skal kunne gjøre bruk av lånereglene i kapittel 2.

Dersom et eksemplar er solgt med opphavsmannens samtykke eller eksemplar på andre måter er overdratt med opphavsmannens samtykke, kan dette eksemplaret spres videre blant allmennheten. I praksis betyr det at man kan selge eksemplaret, gi det bort, osv.

Man kan ikke leie ut eksemplarer av verk, med mindre det gjelder byggverk og bruksgjenstander. Man kan låne ut eksemplarer, slik at det er mulig å drive bibliotek uten å innhente samtykke fra opphavsmennene. Men man kan ikke drive utleievirksomhet. Den som vil drive videoutleie må betale for utleieretten, og betaler derfor mer pr video enn hva man må betale for den samme videoen til hjemmebruk.

Maskinlesbare eksemplarer at datamaskinprogrammer kan ikke lånes ut til allmennheten.

Det heter at organisert bytte likestilles med utleie. Bestemmelsen kom inn i loven den gang det fortsatt var tillatt å kopiere datamaskinprogrammer til privat bruk, og man ønsket å ramme en ganske utstrakt byttevirksomhet hvor folk byttet programmer som så ble kopiert til privat bruk og så byttet videre. (I alle fall var det slik man hevdet av virksomheten ble drevet.) Men bestemmelsen har blitt stående, og etter sin ordlyd rammer den også slike lesesirkler som gjerne har blitt organisert med en bokhandlers hjelp.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 11. Overdragelse av opphavsrett Next page:

Previous page: Previous page: 9.8 Andre avgrensninger