Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Unchartered Italy: Sangiovese di Romagna DOC, Emilia-Romagna
Decanter

Unchartered Italy: Lambrusco DOC, Emilia-Romagna
Decanter

Vis alle aktualitetssaker

Geocaching i Norge
Google

 Follow olavtorvund on Twitter

Nye/oppdaterte sider

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna er nok et område som er mer pre­get av kvan­ti­tet enn kva­li­tet. I boken Ita­li­ensk vinplas­se­res regio­nen i hoved­fel­tet. I inn­led­nin­gen beskri­ves den slik:

“Emilia-Romagnas gigan­tiske pro­duk­sjon lev­ner kun liten plass til annet enn ordi­nær vin. Den kun unn­taks­vis eks­tra­or­di­nære lam­brusco er frem­de­les regio­nens vinøse kjen­dis, men det lages dog i sti­gende grad mange flotte viner, hvorav noen få fak­tisk er i verdensklasse.”

Hugh John­son og Jan­cis Robin­son er hel­ler ikke over­be­geist­ret for lam­brusco. De beskri­ver den slik:

“Dalen [Poda­len] har bare én berømt — i noens øyne beryk­tet — vin. Det er den mus­se­rende røde lam­brusco fra Mode­nas omland, sær­lig Sor­bara. Det er noe avgjort til­ta­lende ved denne liv­lige, drue­pre­gede vinen med den røde, skum­mende “hat­ten”. Den står for øvrig flott til kraf­tige bolognese-retter. Den svake, men umis­kjen­ne­lige lik­he­ten med Coca-Cola gjorde lykke i USA.”

Men lam­brusco har et sær­preg, og man må gjøre seg opp sin egen mening om vinen. Vi kan ikke bare legge den til side ut fra and­res beskri­vel­ser. Jeg er ingen cola­drik­ker, og får der­for ingen asso­sia­sjo­ner til Coca-Cola. Men den har et visst suk­ker­tøy­preg. Fra en sma­king av ita­li­enske viner har jeg notert meg at en Lam­brusco di Sor­bara DOC fra Chiarli-1860 smakte som “brus uten suk­ker”, mens en Lam­brusco Gras­pa­rossa di Cas­telve­tro DOC fra samme pro­du­sent hadde mer smak. Her er Vin­mono­po­lets utvalg av Lam­brusco.

Lam­brusco er laget på druen Lam­brusco, så slik sett er det til­syne­la­tende greit. Men så enkelt er det visst ikke. Det fin­nes flere under­va­ri­an­ter. Oz Clarke beskri­ver det slik (jeg refe­re­rer fra den norske utga­ven, som ikke len­ger er til­gjen­ge­lig, men den fin­nes på engelsk. Nevnte avsnitt er uend­ret i siste engelske utgave fra 2010.):

“Men på samme måte som det er for­skjell på de ulike Lambrusco-druene er det stor for­skjell på de ulike Lambrusco-vinene. Størst for­skjell er det på “ekte” lam­brusco og indu­stri­ell lam­brusco. “Ekte” lam­brusco er tørr, skum­mende, har jord­bær­ka­rak­ter og en bit­ter avslut­ning, lite tan­nin og er ide­ell til fet mat med svine­kjøtt fra Modena i Emilia-Romagna-regionen. Indu­stri­ell lam­brusco sel­ges i flas­ker med skru­kork, er oftet søtet og har bare noe som vagt min­ner om den for­fris­kende karak­te­ren som gjør denne vinen så etterlengtet.

Ekte lam­brusco sel­ges i flas­ker med van­lig kort og er DOC. Den er dyrere og vans­ke­li­gere å få tak i uten­for dis­trik­tet, og spe­si­elt uten for Italia. (…)”

Jeg tror at de lambrusco-vinene som til­bys på Vin­mono­po­let er “ekte” lambrusco.

Det er fire klas­si­fi­serte lambrusco-viner: Lam­brusco di Sor­bara DOC, Lam­brusco Gras­pa­rossa di Cas­telve­tro DOC, Lam­brusco Sala­mino di Santa Croce DOC og Lam­brusco reg­giano. Lam­brusco di Sor­bara DOC,må lages av Sor­bara– og Salamino-druer. Lam­brusco Gras­pa­rossa di Cas­telve­tro DOC må lages av 85% Gras­pa­rossa. Lam­brusco Sala­mino di Santa Croce DOC må være laget av 90% Sala­mino. Om jeg har for­stått det rett er kra­vene til Lam­brusco reg­giano og den reg­nes som den minst inter­es­sante av disse.

Vintidsskriftet Decanter har en artikkel om Lambrusco og en om Sangiovese di Romagna i sin serie Unchartered Italy.

Blogger om vin langs sykkelrittene

Les vins du Tour de France 2012
Les vins du Tour de France 2011
Les vins du Tour de France 2010

l vini del Giro d'Italia 2012
l vini del Giro d'Italia 2011

Neste side: Vinlovgiving Neste side:

Forrige side: Forrige side: Italia