Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Juridisk teori

Next page:
Previous page: Lovforarbeider Next page: Kutyme

Juridisk teori er en rettskilde med begrenset vekt ?? noen vil si at det ikke kan regnes som rettskilde i det hele tatt. Det er grunn til å understreke dette overfor studenter. Studenter er ofte alt for autoritetstro, og baserer seg kritikkløst på det som står i lærebøkene og som bli sagt i undervisningen.

Juridisk teori er forfatterens vurdering av rettsområdet på det tidspunkt boken eller artikkelen ble skrevet. Det kan være godt nok for å skaffe seg en oversikt over et område, og en god fremstilling kan gi en innføring i et rettsområde som det hadde vært vanskelig å finne fram i på egen hånd. Men når du skal løse konkrete rettsspørsmål, da kan du ikke basere deg på teorien. Da må du gå til primærkildene. Når dette er sagt, kan det føyes til at juridisk teori har en viss vekt i tilfeller hvor det er lite eller intet å hente i andre rettskilder.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: LovforarbeiderNext page: Kutyme Next page:

Next page: Kutyme Next page:

Previous page: Previous page: Lovforarbeider