Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


RINF 1100 - Vår 2008 - spørsmål 1 - kommentar

Det er mange spørsmål man kunne ha diskutert med utgangspunkt i denne saken. Men oppgaven sier at den skal diskuteres med utgangspunkt i ytringsfrihet. Videre bes det om at man skal diskutere begge elementer i begrunnelsen. Disse to elementene er uttrykkelig angitt i oppgaveteksten:

  • * At stykket inneholder ulovlig bilkjøring (i strid med vegtrafikkloven) (Du kan legge til grunn at slik kjøring generelt er ulovlig, og skal ikke diskutere denne delen av spørsmålet, bare hva slags betydning det kan har for spørsmålet om ytringsfrihet.)
  • * At bilkjøringen kan ha en smitteeffekt.

Det som det her er viktig å få fram ?? og som ikke mange klarte å få fram ?? er skillet mellom det ordensmessige og det som knytter seg til teateret som ytring.

Oppgaven gir ikke noen detaljer når det gjelder det ordensmessige, og det er heller ikke meningen at man skal diskutere dette nærmere. Det er opplyst at den aktuelle kjøringen ville være ulovlig. Det spesielle her er at handlingen inngår i et teaterstykke og slik sett også er en ytring.

En ytring behøver ikke være verbal. Handlinger, f.eks. demonstrasjoner, kan også være ytringer. Politiet kan overfor slike ytringer gripe inn i forhold til det rent ordensmessige og i dette tilfellet trafikksikkerhetsmessige.

Et lite forklaringspunkt som jeg ikke ville ha skrevet i en eksamensbesvarelse: En ulovlig handling blir ikke lovlig bare fordi man hevder at det er en ytring. Man kan ikke kjøre for fort og påstå at dette er en demonstrasjon mot norske farstsgrenser og følgelig en ytring. Man kan heller ikke knuse vinduer og utøve hærverk mot pelsbutikker, ødelegge kunstverk, osv.

Det gis en del tillatelser til kjøring på avsperret område som ville ha vært ulovlig på offentlig vei åpen for allminnelig ferdsel. I diskusjonen rundt politiets avslag pekese det bl.a. på at det er gitt tillatelse til et monstertruck-show. I bilsport følger man ikke vegtrafikklovens regler og rånernes "burning" er nok ingenting i forhold til det man kan se under dragracing. Så en tillatelse kunne ha vært gitt, uten at vi skal gå nærmere inn på denne delen av politiets vurdering

Den andre delen av politiets begrunnelse, at bilkjøringen kan ha en smitteeffekt, er langt mer problematisk. Dette er ikke en vurdering av ordensmessige og trafikale forhold. Her gir politiet uttrykk for at teaterstykket har et budskap som kan ha skadelige effekter. Her uttaler de seg om teaterstykket som ytring. ? nekte et teaterstykke med en slik begrunnelse er et inngrep i ytringsfriheten.

Her bør man også få fram at å nekte oppsetning et teaterstykke vil innebære en forhåndssensur, og at terskelen for å stanse ytringer før de er fremsatt er meget høy.

Ganske mange gikk inn i en diskusjon av hva slags smitteeffekt teaterstykket eventuelt kunne ha, og de fleste gikk da til strl § 140 om oppfordring til ulovlig handling m.m. Tar man denne bestemmelsen bokstavelig kan kanskje den anvendes mot en oppsetning som dette, da ut fra at stykket forherliger en straffbar handling. ? hevde at teateret skulle oppfordre til straffbar handling er nok å gå for langt. For ordens skyld legger jeg til at jeg ikke har sett stykket og bare kjenner det ut fra den medieomtale som det er lenket til i tilknytning til oppgaveteksten. Men strl § 140 må leses i sammenheng med Grl § 100. Man kunne hevde at enhver bok eller film hvor den lovløse fremstilles som helten eller i alle fall glorifiseres er en "forherligelse" av straffbare forhold. Det ville ha vært et uakseptabelt inngrep i ytringsfriheten.

For egen del er jeg ikke i tvil om at politiet ikke kan nekte teaterstykket under henvisning til at det kan ha smitteeffekt. Her vil jeg også legge til noe som studenter på dette nivået ikke kan forventes å vite noe om, og som vi derfor heller ikke venter at noen skal ta med i besvarelsen: Når politiet i sin begrunnelse også tar med et hensyn som de ikke skal vurdere, da kan hele vedtaket blir satt til side fordi det er tatt usaklige hensyn. Vi kan med en viss grunn ha mistanke om at de ordensmessige og trafikale vurderingene ikke har vært avgjørende alene, og kanskje burde tillatelse ha vært gitt om de kun hadde sett på dette og ikke på stykkets innhold. Vi vet ikke om så er tilfellet og om det faktisk har hatt betydning, men at det ikke kan utelukkes og at det kan ha påvirket resultatet er nok til at et vedtak kan bli satt til side. Men dette går som sagt ut over det oppgaven spør etter.

Det er også ganske mange som diskuterer Grl § 100, 4. ledd, som åpner for at man kan gripe inn med forhåndssensur mot levende bilder. Dette treffer ikke særlig godt. Et teater er ikke bilder. Og uansett tillater denne bestemmelsen bare inngrep for å beskytte barn og unge. Den gir bare grunnlag for å sette aldersgrense, ikke for å nekte visning.

Previous page: Previous page: 2008V - Oppgavetekst