Lov om opphavsrett til åndsverk

6. kapitel. Forskjellige bestemmelser.

logo

§45c.*(1) Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når

a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
e) bildet brukes som omhandlet i § 23 første ledd tredje punktum eller § 27 andre ledd.

Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

*: Tilføyd ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med oversikt over og nærmere om endringsforslaget og komiteens merknader.
1: Se §§ 54, 55 og 58 .

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 46.(1) Et åndsverk må ikke gjøres tilgjengelig for almenheten under en tittel, et dekknavn eller et merke som er egnet til å fremkalle forveksling med tidligere offentliggjort verk eller dets opphavsmann.

1: Se §§ 54, 55 og 57 .

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 47.(1) Andre enn opphavsmannen selv må ikke uten hans samtykke sette hans navn eller merke på eksemplar av et kunstverk.

Opphavsmannens navn eller merke må ikke i noe tilfelle påføres et eftergjort eksemplar således at det kan forveksles med det originale.

1: Se §§ 54, 55 og 57 .

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 48.(1) Selv om opphavsrettens vernetid er utløpet, kan et åndsverk ikke gjøres tilgjengelig for almenheten på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens litterære, vitenskapelige eller kunstneriske anseelse eller egenart, eller for verkets anseelse eller egenart, eller på annen måte antas å kunne skade almene kulturinteresser.

Uten hensyn til om vernetiden er utløpet eller ikke kan vedkommende departement, når opphavsmannen er død, forby at et åndsverk gjøres tilgjengelig for almenheten på slik måte eller i slik sammenheng som nevnt i første ledd. Slikt forbud kan departementet også nedlegge på begjæring fra en opphavsmann som lever, dersom verket ikke er vernet her i riket.

Bestemmelsen i § 3, første ledd, får tilsvarende anvendelse, selv om opphavsrettens vernetid er utløpet eller verket er uten vern her i riket.

1: Se §§ 54 og 57 Jfr. § 3.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 49.* Krever omstendighetene at originaleksemplar må ødelegges, skal opphavsmannen, hvis han er i live, gis varsel i rimelig tid når det kan skje uten særlig oppofrelse. (1)

Innehaver av originaleksemplar som uten rimelig grunn hindrer opphavsmannen i å gjøre bruk av sin rett efter § 2, kan ved dom pålegges å gi opphavsmannen slik adgang til eksemplaret som retten finner rimelig. Retten treffer sin avgjørelse under hensyn til alle de foreliggende omstendigheter, og kan gjøre opphavsmannens adgang til eksemplaret avhengig av sikkerhetsstillelse eller stille andre vilkår.

Sak som nevnt i andre ledd kan bare reises av opphavsmannen personlig(2) med samtykke av vedkommende departement.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader.
1: Se § 55 første ledd.
2: Sml § 38b.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 50.*(1) Uten hensyn til den måte som formuesforholdet mellom ektefellene er ordnet på, har en opphavsmann som er gift, alltid enerådigheten over sin opphavsrett.

Skiftes felleseie mens opphavsmannen lever, skal opphavsretten holdes utenfor skiftet.

* Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd 1: Se §§ 39k og 39l. Sml § 39b annet ledd.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 51. (Opphevet ved lov 2 juni 1995 nr. 27 fra 30 juni 1995, se Innst. O nr. 46 (1994-95).)

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 52. Trykte verk skal være påført opplagsnummer, trykkeri, trykkested og trykkeår. Grafiske verk og trykte gjengivelser av musikkverk skal dessuten være forsynt med fortløpende nummer innen opplaget.(1)

1: Se § 54 femte ledd.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks


§ 53. Et sakkyndig råd med representanter for opphavsmenn og for erverv som er knyttet til utnyttelsen av åndsverk, bistår vedkommende departement med gjøremål efter denne lov.

Saker om forbud efter § 48 og om saksanlegg efter § 49 skal alltid forelegges for det sakkyndige råd før departementet treffer sin avgjørelse.

Rådet eller et utvalg av dette skal også være pliktig til på oppfordring å avgi sakkyndige uttalelser til bruk for domstolene i spørsmål vedkommende denne lov, og skal likeledes fungere som voldgiftsdomstol i slike saker, hvis partene er enige om det.

Departementet oppnevner rådets medlemmer og utferdiger forskrifter om rådets organisasjon og virksomhet og om godtgjørelse til medlemmene.

 

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks