Lov om opphavsrett til åndsverk

5. kapitel. Andre rettigheter.*

logo

*: Se også overgangsbestemmelser for vernetid.

§ 42.*(1) En utøvende kunstners fremføring av et verk må ikke uten kunstnerens samtykke
a) opptas på film eller på innretning som kan gjengi den,
b) kringkastes, eller
c) på annen måte ved samtidig overføring ved tekniske hjelpemidler gjøres offentlig tilgjengelig for en annen krets enn den kunstneren direkte opptrer for.

Er en utøvende kunstners fremføring tatt opp som nevnt i første ledd bokstav a), må det ikke uten kunstnerens samtykke fremstilles eksemplar av den, og den må heller ikke ved spredning av eksemplar gjøres tilgjengelig for allmennheten, før 50 år er gått etter utløpet av det år fremføringen fant sted. Dersom opptaket i løpet av dette tidsrom offentliggjøres varer vernet i 50 år etter utløpet av det år opptaket første gang ble offentliggjort.

Når eksemplar av et opptak som gjengir en utøvende kunstners fremføring av et verk med kunstnerens samtykke er solgt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, kan eksemplaret spres videre på annen måte enn ved utleie.(2) Det samme gjelder når kunstneren innenfor dette område har overdratt eksemplar av offentliggjort lydopptak eller film som gjengir slik fremføring.

Når ikke annet er avtalt, omfatter en avtale om innspilling på film av en utøvende kunstners fremføring, også retten til å leie ut eksemplar av filmen.(3)

Bestemmelsene i §§ 2 tredje ledd, 3, 6 til 8 [ 7 ], 11, 13, 15, 16, 17 første, andre og fjerde ledd, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33 til 39c, [ 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 38b, 39, 39a, 39b ] 39k til 39m [39l] ** og 50 gjelder tilsvarende. Reglene i § 3, jf. § 39k fjerde ledd, gjelder tilsvarende også når en utøvende kunstners fremføring av et verk gjøres offentlig tilgjengelig ved hjelp av opptak.

Om retten til ellers å bruke opptak som nevnt i første ledd, bokstav a), gjelder det som er bestemt i § 45b og i lov av 14. desember 1956 nr. 4.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse og komiteens merknader. Videre endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) og komiteens merknader. Se også overgangsbestemmelser for vernetid. Videre endret ved lov 22. desember 1995 nr. 83, se Innst. O nr. 29 (1995-96) og ved ved lov 9. januar 1998, og trådte i kraft straks. Forarbeider: Ot.prp. nr. 80 (1996-97), Ot. prp. nr 6, (1997-98), Innst O. nr. 9 (1997-98) og Besl. O. nr. 12 (1997-98).
1: Se §§ 54, 55, 56, 58 og 59 .
2: Sml § 19 annet ledd, 1. pkt.
3: Se også § 39f.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 43.*(1) Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger,(2)eller som er resultatet av en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Eneretten etter første ledd gjelder tilsvarende ved gjentatt og systematisk eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av uvesentlige deler av arbeid som nevnt, dersom dette utgjør handlinger som skader den normale utnyttelse av arbeidet eller urimelig tilsidesetter frembringerens legitime interesser.

Eneretten til et arbeid som nevnt i første ledd varer i 15 år etter utløpet av det år arbeidet ble fremstilt. Dersom arbeidet i løpet av dette tidsrom offentliggjøres varer vernet i 15 år etter utløpet av det år arbeidet første gang ble offentliggjort.

Er arbeid som nevnt foran, helt eller for en del gjenstand for opphavsrett, kan også denne gjøres gjeldende.

Bestemmelsene i § 2 andre og tredje ledd, § 6 til § 8, §12 til 22 [13, 14, 15, 16 17], § 25, § 27, § 28, § 30 til 38b [35, 36, 37, 38, 38a] og § 39h fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader. Videre endret ved lov 16. april 1999 nr. 19, se Ot.prp.nr 85 (1997-98) og Innst O. nr. 37 (1998-99).
1: Se §§ 54, 55, 56 og 58. Se videre EFs databasedirektiv og Stortingsproposisjon nr. 36 (1996-97).
2: Sammenlign § 5.
Om bestemmelsens anvendelse på databaser, se Opphavsrett - en introduksjon.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks


§ 43a.*(1) Den som lager et fotografisk bilde(2), har enerett til å fremstille eksemplar av det, enten det skjer ved fotografering, trykk, tegning eller på annen måte, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Eneretten til et fotografisk bilde varer i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget. Har to eller flere eneretten sammen, løper vernetiden fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende.(3)

Bestemmelsen i §§ 2 andre og tredje ledd, 3, 6 til 9 [ 7, 8 ], 11 til 21 [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ], 23 til 28 [24, 25, 26, 27 ], 30, 31, 33 til 39f [ 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 38b, 39, 39a, 3b, 39c, 39d, 39e ] og 39j til 39l, [39k ], gjelder tilsvarende for fotografiske bilder i samme utstrekning som de gjelder for fotografiske verk.

Er et fotografi gjenstand for opphavsrett, kan også denne gjøres gjeldende.

*: Endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med nærmere om endringsforslaget og komiteens merknader. Videre endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med komiteens merknader. Se også overgangsbestemmelser for vernetid.
1: Se §§ 54, 55, 56 og 58 .
2: Sammenlign § 1 nr 6.
3: Sammenlign § 40, 2. pkt.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 44.(1) Pressemeldinger som efter avtale leveres av utenlandske nyhetsbyråer eller av korrespondenter i utlandet, må ikke uten mottakerens samtykke gjøres tilgjengelige for almenheten gjennom presse eller kringkasting før seksten timer efter at de ble offentliggjort her i riket.

I alle tilfelle hvor presse eller kringkasting gjengir pressemelding fra nyhetsbyrå, avis, tidsskrift eller kringkasting, skal kilden angis slik som god presseskikk krever.

1: Se §§ 54, 55, 56 og 58.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 45.*(1) Lydopptak og film må ikke før det er gått 50 år etter utløpet av det år innspillingen fant sted, uten samtykke av tilvirkeren gjøres tilgjengelig for allmennheten ved spredning av eksemplar av lydopptaket eller filmen. Heller ikke må det før dette tidspunkt uten samtykke av tilvirkeren fremstilles eksemplar av lydopptaket eller filmen. Dersom opptaket i løpet av dette tidsrom offentliggjøres varer vernet i 50 år etter utløpet av det år opptaket første gang ble offentliggjort.

Når eksemplar av et lydopptak eller en film med tilvirkerens samtykke er solgt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, kan eksemplaret spres videre på annen måte enn ved utleie. Det samme gjelder når tilvirkeren innenfor dette område har overdratt eksemplar av offentliggjort lydopptak eller film.

Bestemmelsene i §§ 2 tredje ledd, 7, 8, 12, 13, 15 og 16, 17 første, andre og fjerde ledd, 18, 22, 25, 27, 28, 31, 33 til 38b [ 34, 35, 36, 37, 38, 38a ] gjelder tilsvarende.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse og komiteens merknader. Videre endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med komiteens merknader. Se også overgangsbestemmelser for vernetid.
1: Se §§ 54, 55, 56 og 58 .

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 45a.*(1) En kringkastingssending eller deler derav må ikke uten kringkastingsforetakets samtykke

a) opptas på innretning som kan gjengi den,
b) utsendes trådløst eller videresendes til allmennheten ved tråd, eller
c) på annen måte i ervervsøyemed gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Er en utsendelse tatt opp på innretning som nevnt i første ledd, må den ikke uten kringkastingsforetakets samtykke overføres til en annen innretning før 50 år er gått etter utløpet av det år den første utsendelsen fant sted.

Kringkastingssending kan på vilkår som fastsettes av Kongen, overføres direkte innen en bedrift eller annen virksomhet gjennom radio eller fjernsynsmottaker.

Dersom forhandlinger om tillatelse til samtidig og uendret videresending til allmennheten ved tråd av opprinnelig trådløs kringkastingssending nektes eller avtale ikke er inngått innen seks måneder etter at forhandlinger er innledet, kan hver av partene kreve at tillatelse til og vilkårene for videresending fastsettes av en nemnd etter bestemmelsene i § 35 andre ledd.

Bestemmelsene i §§ 7, 8, 12, 15 og 16, 17, 18,21 første ledd, 22, 25, 27, 28, 31, 32 og 38, tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse og komiteens merknader. Videre endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med nærmere om endringsforslaget og komiteens merknader.
1: Se §§ 54, 55, 56 og 58 .

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 45b.*(1) Når lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner innenfor det i § 45 nevnte tidsrom gjøres tilgjengelig for allmennheten gjennom kringkastingssending eller videresending av kringkastingssending, har såvel tilvirkeren av opptaket som de utøvende kunstnere hvis fremføring gjengis, krav på vederlag. Har to eller flere kunstnere samvirket ved fremføringen, må de gjøre vederlagskravet gjeldende i fellesskap.(2)

Overfor de vederlagspliktige må vederlagskravet gjøres gjeldende gjennom oppkrevings- og fordelingsorganisasjon som er godkjent av vedkommende departement. Kongen kan gi nærmere regler om oppkreving og fordeling av vederlag.

Bestemmelsene i § 3, §§ 22 og 25, jf. § 11, og § 39k fjerde ledd, har tilsvarende anvendelse.

Det som er bestemt i denne paragraf gjelder ikke for lydfilm.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med med redegjørelse for forslaget og komiteens merknader. Videre endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med komiteens merknader. Videre endret ved lov 22. desember 1995 nr. 83, se Innst. O nr. 29 (1995-96). Norge har tatt forbehold etter Romakonvensjonen art. 16.
1: Se §§ 39j, 54, 55, 56 og 58 .
2: Sml. § 6

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks