Lov om opphavsrett til åndsverk

3. kapittel. Opphavsrettens overgang

logo

Om overdragelse av opphavsrett, se Opphavsrett - en introduksjon.

Alminnelige bestemmelser

§ 39.* Opphavsmannen(1) kan med den begrensning som følger av § 3 helt eller delvis overdra sin rett til å råde over åndsverket.

Overdragelse av eksemplar innbefatter ikke overdragelse av opphavsretten eller noen del av denne, selv om det er et originaleksemplar som overdras. Overdragelse av opphavsrett innbefatter ikke eiendomsrett til det manuskript eller annet eksemplar som utleveres i tilknytning til overdragelsen.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd.
1: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks


§ 39a.*(1) Har opphavsmannen(2) overdratt rett til å bruke verket på en bestemt måte eller ved bestemte midler, har erververen ikke rett til å gjøre det på andre måter eller ved andre midler.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd; 1: Se også § 39d.
2: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Endringer og videreoverdragelse

§ 39b.* Overdragelse av opphavsrett gir ikke rett til å endre(1) verket med mindre annet er avtalt.

Retten kan heller ikke overdras videre uten samtykke med mindre den går inn i en forretning eller forretningsavdeling og overdras sammen med denne. Overdrageren vedblir å være ansvarlig for at avtalen med opphavsmannen(2) blir oppfylt.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd;
1: Bestemmelser som gir rett til endring: §§ 29, 39h og 39i.
2: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Avregning og kontroll

§ 39c.* Avhenger opphavsmannens(1) vederlag av erververens omsetning, salgstall e.l., kan opphavsmannen(1) kreve at det skjer avregning minst én gang i året. Opphavsmannen(1) kan likeledes kreve at hver avregning følges av fyldestgjørende opplysninger om de forhold som har ligget til grunn for vederlagsberegningen.

Opphavsmannen(1) kan kreve at erververens regnskaper, bokføring og lagerbeholdning, samt attestasjoner fra den som har utnyttet verket, stilles til rådighet for en av opphavsmannen(1) oppnevnt statsautorisert eller registrert revisor. Revisoren skal opplyse opphavsmannen(1) om riktigheten av den avregningen som er foretatt, og om eventuelle uregelmessigheter ved den, men for øvrig har han taushetsplikt om alle andre forhold som han blir kjent med ved gjennomgangen.

Bestemmelsene i denne paragraf kan ikke fravikes til skade for opphavsmannen.(1)

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd;
1: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Avtaler om fremføring

§ 39d.* Overdragelse av rett til å fremføre et verk for allmennheten gir ikke erververen enerett, med mindre dette er avtalt. Er ikke annet bestemt, gjelder overdragelsen for tre år.

Selv om enerett er overdratt, kan opphavsmannen,(1) om det ikke er truffet annen avtale, selv fremføre verket eller overdra fremføringsrett til andre, hvis erververen i tre år på rad har unnlatt å gjøre bruk av retten.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for filmverk.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for fotografi, se § 43a tredje ledd.
1: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Forlagsavtaler

§ 39e.* Ved en forlagsavtale overdrar opphavsmannen(1) rett til å mangfoldiggjøre et verk gjennom trykk eller lignende fremgangsmåte, og til å utgi verket i denne form.

I den utstrekning en forlagsavtale gir enerett, plikter forleggeren å utgi verket innen rimelig tid og sørge for utbredelsen på sedvanlig måte. Hvis forleggeren etter at verket er utgitt ikke sørger for at eksemplar av verket er tilgjengelig for allmennheten innen rimelig tid etter at dette ble krevd av opphavsmannen, kan opphavsmannen(1) si opp avtalen og beholde mottatt honorar.

Er ikke annet avtalt, har forleggeren rett til å utgi inntil 3000 eksemplar av verket, men når utgivelsen omfatter bare musikkverk, ikke mer enn 1000 eksemplar, og når utgivelsen omfatter bare verk av billedkunst, ikke mer enn 200 eksemplar.

Når det er gått mer enn ett år etter at forleggeren utga verket, eller det er gått mer enn ett år siden opphavsmannen(1) sist foretok endringer i verket, skal opphavsmannen(1) dersom ytterligere eksemplar skal fremstilles, gis rett til å foreta endringer som ikke volder uforholdsmessige omkostninger eller endrer verkets karakter.

Når det er gått 15 år etter utløpet av det år da forleggeren først utga verket, har opphavsmannen(1) rett til å ta verket med i en utgave av sine samlede eller utvalgte litterære verk. En slik utgave skal først tilbys forleggeren eller, hvis opphavsmannens(1) verk er utkommet hos forskjellige forleggere, den som kan anses som hovedforlegger.

Opphavsmannen(1) kan kreve erstatning for skade som følge av mislighold. Dette gjelder likevel ikke i den grad det godtgjøres at skaden skyldes en hindring som er utenfor forleggerens kontroll, og som forleggeren ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Ligger årsaken til skaden hos tredjemann som forleggeren har gitt i oppdrag å utføre handlinger til oppfyllelse av avtalen, er forleggeren fri for ansvar bare dersom også tredjemann ville ha vært fritatt for ansvar etter bestemmelsene i dette ledd.

Blir forleggerens forpliktelser etter forlagsavtalen vesentlig misligholdt, kan opphavsmannen(1) heve avtalen, beholde mottatt honorar og kreve erstatning etter reglene i sjette ledd for skade som ikke dekkes av honoraret.

Avtale som til skade for opphavsmannen(1) vesentlig avviker fra det som er bestemt i andre, sjette og sjuende ledd kan ikke gjøres gjeldende. Sin rett etter femte ledd kan opphavsmannen(1) ikke fraskrive seg.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke avtaler om bidrag til aviser eller tidsskrifter, eller avtaler om bidrag som skal brukes som illustrasjon til verk som utgis. Bestemmelsene i andre og tredje ledd gjelder ikke for avtaler om bidrag til samleverk. Bestemmelsene i andre ledd gjelder ikke for avtaler om oversettelser.

*: Tilføyd ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader. Endret ved lov 22. desember 1995 nr. 83, se Innst. O n2. 29 (1995-96). Bestemmelsen gjelder også for fotografi, se § 43a tredje ledd;
1: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Avtaler om innspilling av filmverk

§ 39f.*(1) Har opphavsmannen(2) overdratt rett til å utnytte et verk for film, er erververen, hvis ikke annet er avtalt, pliktig til innen rimelig tid å innspille filmverket og sørge for at det blir gjort tilgjengelig for allmennheten. Blir erververens forpliktelser vesentlig misligholdt, kan opphavsmannen(2) heve avtalen, beholde mottatt honorar og etter bestemmelsene i § 39e kreve erstatning for skade som ikke dekkes av honoraret.

Er ikke annet avtalt, omfatter overdragelsen av rett til innspilling av et verk for film rett til å

a) fremstille eksemplar av filmverket,
b) gjøre filmverket tilgjengelig for allmennheten gjennom spredning av eksemplar og ved fremføring, og
c) forsyne filmverket med tekster eller oversatt tale.

Bestemmelsen i andre ledd gjelder ikke
a) allerede eksisterende verk,
b) filmmanuskript og musikkverk som er frembrakt med henblikk på filminnspillingen, eller
c) filmverkets hovedregi.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for fotografi, se § 43a tredje ledd.
1: Se også § 59 fjerde ledd. Videre Bernkonven sjonen (Paris) art. 14, art. 14bis og art. 14ter.
2: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Datamaskinprogrammer og databaser*

§ 39g.* Opphavsrett til datamaskinprogram som er skapt av en arbeidstaker under utførelsen av oppgaver som omfattes av arbeidsforholdet eller etter arbeidsgivers anvisninger går, med den begrensning som følger av § 3, over til arbeidsgiveren, med mindre annet er avtalt.

*. Overskriften endret ved lov 16. april 1999 nr. 19, se Ot.prp.nr 85 (1997-98) og Innst O. nr. 37 (1998-99). Om rettigheter til dataprogrammer, se Opphavsrett - en introduksjon.

*: Endret (flyttet) ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 39h.* Den som har rett til å bruke et datamaskinprogram, kan fremstille eksemplar av, endre og bearbeide programmet i den utstrekning det er nødvendig for å bruke programmet i samsvar med dets formål, herunder også for å rette feil i programmet.

Den som har rett til å bruke et datamaskinprogram, kan fremstille sikkerhetseksemplar i den utstrekning det er nødvendig for utnyttelsen av programmet.

Den som har rett til å bruke et eksemplar av et datamaskinprogram kan, i forbindelse med slik lesning, fremvisning på skjerm, kjøring, overføring eller lagring av programmet som brukeren er berettiget til å utføre, iaktta, undersøke eller prøve ut hvordan programmet virker for å fastslå idéene og prinsippene som ligger til grunn for de enkelte deler av programmet.

Den som har rett til å bruke en database, kan foreta slike handlinger som er nødvendig for tilgang til databasens innhold og normal utnyttelse av denne.

Bestemmelsene i andre, tredje og fjerde ledd kan ikke fravikes ved avtale.

*: Endret (flyttet) ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader. Videre endret ved lov 16. april 1999 nr. 19, se Ot.prp.nr 85 (1997-98) og Innst O. nr. 37 (1998-99).

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 39i.* Det er tillatt å fremstille eksemplar av et datamaskinprograms kode og oversette kodens form når dette er en forutsetning for å skaffe til veie de opplysninger som er nødvendige for å oppnå funksjonelt samvirke mellom et selvstendig utviklet datamaskinprogram og andre programmer, dersom

a) handlingene utføres av en person som har rett til å bruke et eksemplar av et datamaskinprogram, eller på dennes vegne av en person som har tillatelse til det,

b) de opplysninger som er nødvendige for å oppnå funksjonelt samvirke ikke tidligere har vært lett tilgjengelige for de i bokstav a) nevnte personer og

c) handlingene er begrenset til de deler av det opprinnelige program som er nødvendige for å oppnå funksjonelt samvirke.

De opplysninger som er innhentet ved anvendelse av bestemmelsen i første ledd, må ikke

a) nyttes til andre formål enn å muliggjøre funksjonelt samvirke med det selvstendig utviklede datamaskinprogram,

b) gis videre til andre, bortsett fra når dette er nødvendig for å muliggjøre funksjonelt samvirke med det selvstendig utviklede datamaskinprogram, eller

c) nyttes til utvikling, fremstilling eller markedsføring av et datamaskinprogram som vesentlig svarer til det opprinnelige i sin utforming, eller til noen annen handling som krenker opphavsretten til programmet.

Bestemmelsene i denne paragraf kan ikke fravikes ved avtale.

*: Endret (flyttet) ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader.

Reverse engineering behandles nærmere av Bjørn Bjerke i "Reverse engineering" av datamaskinprogrammer - En komparativ fremstilling av opphavsrettslige problemstillinger forbundet med slik "omvendt utvikling" Complex 9/94.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Bestilte portretter

§ 39j.* Opphavsmannen(1) kan ikke utøve sine rettigheter til et bestilt portrettbilde uten samtykke fra bestilleren.

Er portrettet et fotografisk verk, kan eksemplar av det på vanlig måte vises som reklame for opphavsmannens(1) fotografivirksomhet såfremt bestilleren ikke nedlegger forbud.

Om vern for den avbildede gjelder bestemmelsene i § 45c selv om portrettet ikke er fotografisk.

*: Tilføyd ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med nærmere om endringsforslaget og komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for fotografi, se § 43a tredje ledd;
1: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1 og 7.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Arv og kreditorforfølgning

§ 39k.* Ved opphavsmannens(1) død får reglene om arv, ektefellers felleseie og gjenlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo anvendelse på opphavsretten.(1)

Gjennom testament kan opphavsmannen, med bindende virkning også for ektefelle og livsarvinger, gi bestemmelser om utøvelse av opphavsretten eller overlate til en annen å gi slike bestemmelser.

Er opphavsretten ved arv fra opphavsmannen gått over til flere i forening, gjelder bestemmelsene i § 6 tilsvarende hvis ikke annet følger av bestemmelse etter andre ledd.

Overtredelse av bestemmelse nevnt i andre ledd eller av bestemmelsene i §§ 3 og 11 andre ledd, kan påtales så vel av gjenlevende ektefelle som av enhver av opphavsmannens slektninger i rett opp eller nedstigende linje, søsken, eller av den som er oppnevnt i medhold av andre ledd.

*: Tilføyd ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd; og for kringkastet lydopptak, se § 45b tredje ledd.
1: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1 og 7. Se også § 41a.
2: Se også §§ 39l og 50.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 39l.* Opphavsmannens (1) rett til å råde over et åndsverk kan ikke være gjenstand for utlegg eller annen tvangsforfølgning fra kreditorene, verken hos ham selv, eller hos noen som opphavsretten er gått over til ved opphavsmannens død i henhold til § 39k første ledd. (2)

Det samme gjelder om manuskript eller tilsvarende eksemplar, plater, former e.l. som er laget for å tjene som middel ved fremstilling av eksemplar av et bestemt kunstverk, og om kunstverk som ikke er utstilt, frembudt til salg eller på annen måte godkjent til offentliggjørelse.

*: Tilføyd ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader. Endret ved lov 22. desember 1995 nr. 83, se Innst. O n2. 29 (1995-96). Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd. Se også dekningsloven § 2-2.
1: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a.
2:Se også §§ 39b annet ledd og 50.

Se også min artikkel Omsetning og kreditt i informasjonssamfunnet om pant m.m. i datamaskinprogrammer og databaser.

Vederlagskrav ved utleie av film og lydopptak

§ 39m.* Har opphavsmannen(1) overdratt til en tilvirker av film eller lydopptak rett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten ved utleie av en film eller et lydopptak, har opphavsmannen(1) rett til et rimelig vederlag fra tilvirkeren. Likestilt med leie er bytte som drives som organisert virksomhet.

Bestemmelsene i denne paragraf kan ikke fravikes ved avtale .

*: Tilføyd ved lov 9. januar 1998, og trådte i kraft straks. Forarbeider: Ot.prp. nr. 80 (1996-97), Ot. prp. nr 6, (1997-98), Innst O. nr. 9 (1997-98) og Besl. O. nr. 12 (1997-98).
1: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1 og 7. Se også § 41a.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks
Til kapittel 2
Til kapittel 4