Lov om opphavsrett til åndsverk

2. kapittel. Avgrensning av opphavsretten.*

logo 

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse for lånereglene og komiteens merknader.

Alminnelige bestemmelser

§ 11.* Bestemmelsene i dette kapittel gjør ingen videre innskrenkning i opphavsmannens rett etter § 3 enn den som følger av § 29.(1)

Når et verk gjengis offentlig i medhold av bestemmelsene i dette kapittel, kan det skje i den størrelse og skikkelse øyemedet krever, men verkets karakter må ikke derved forandres eller forringes. Ved gjengivelse som nevnt, må kilden alltid angis slik som god skikk tilsier.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) og komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd; og for kringkastet lydopptak, se § 45b tredje ledd.
1: Se også §§ 39k og 48.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Eksemplarfremstilling til privat bruk

§ 12.* Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke utnyttes i annet øyemed.

Bestemmelsen i første ledd gir ikke rett til å

a) ettergjøre bygningskunst gjennom oppføring av byggverk,
b) fremstille maskinlesbare eksemplar av datamaskinprogram,
c) fremstille maskinlesbare eksemplar av databaser i maskinlesbar form, eller
d) fremstille eksemplar av kunstverk ved fotokopiering, avstøpning, avtrykk eller tilsvarende fremgangsmåte når eksemplaret kan oppfattes som originaleksemplar.

Bestemmelsen i første ledd gir ikke rett til å la fremstillingen utføre ved fremmed hjelp når det gjelder gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, skulptur, billedvev eller kunstnerisk gjengivelse av andre kunstverk. Gjelder det musikkverk eller filmverk, kan fremstillingen av eksemplar ikke utføres ved fremmed hjelp som medvirker i ervervsøyemed.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse for lånereglene og komiteens merknader. Videre endret ved lov 16. april 1999 nr. 19, se Ot.prp.nr 85 (1997-98) og Innst O. nr. 37 (1998-99). Bestemmelsen gjelder også for katalog, se § 43; for fotografi, se § 43a tredje ledd; for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd; og for kringkastingssendending, se § 45a femte ledd.
For nærmere drøftelse, se Therese Steen Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk - i en digital verden og mer utførlig i Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk, utgitt som Complex 1/97. (Se anmeldelse i KOPINORS nyhetsbrev 97-1.)

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Eksemplarfremstilling i undervisningsvirksomhet

§ 13.*(1) Enhver kan til bruk i egen undervisningsvirksomhet ved fotokopiering eller lignende fremgangsmåte fremstille eksemplar av utgitt verk samt gjøre opptak av verk som inngår i kringkastingssending, når han oppfyller betingelsene for avtalelisens etter § 36 første ledd. Verk av billedkunst og fotografi kan bare fotokopieres fra gjengivelse i bok, tidsskrift, avis eller lignende trykksak. Bestemmelsen gir heller ikke rett til å gjøre opptak av filmverk som må oppfattes som også bestemt til annen bruk enn fremføring gjennom fjernsyn, med mindre det i sendingen bare er benyttet mindre deler av verket.

Opptakssentral som er godkjent av departementet, kan til bruk i undervisningsvirksomhet gjøre opptak som nevnt i første ledd, når den oppfyller betingelsene for avtalelisens etter § 36 første ledd.

Eksemplar fremstilt med hjemmel i første og andre ledd kan bare benyttes innenfor den undervisningsvirksomhet som omfattes av avtalen etter § 36.

Kongen gir forskrifter om oppbevaring og bruk av opptak. Kongen kan bestemme at skoler og andre undervisningsinstitusjoner vederlagsfritt kan gjøre opptak for tidsforskutt bruk.

Lærere og elever kan for bruk i undervisningen gjøre opptak av sin egen fremføring av verk. Opptak som nevnt må ikke utnyttes i annet øyemed.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse for lånereglene og komiteens merknader, og ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med nærmere om endringsforslaget og komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for katalog, se § 43, for fotografi, se § 43a tredje ledd; og for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd.
1: Se også §§ 11 og 38
2:

For videre informasjon, se: Jon Bing: MENNESKERS VERK. Informasjonshefte utarbeidet for ansatte i skoleverket og Brosjyren "Om åndsverk, opphavsrett og fotokopiering i skoleverket" utgitt av Kopinor , samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Videre Kopinor spørsmål og svar om skolekopieringsavtalen.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Fotokopiering i institusjoner, ervervsvirksomheter m.v.

§ 14.*(1) Offentlige og private institusjoner, organisasjoner og ervervsvirksomheter kan til bruk innenfor sin virksomhet fremstille eksemplar av utgitt verk ved fotokopiering eller lignende fremgangsmåte, når de oppfyller betingelsene for avtalelisens etter § 36 første ledd. Slike eksemplar kan bare utnyttes innenfor den virksomhet som omfattes av avtalen etter § 36. Verk av billedkunst og fotografi kan bare kopieres fra gjengivelse i bok, tidsskrift, avis eller lignende trykksak.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse for lånereglene og komiteens merknader. Videre endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med komiteens merknader Bestemmelsen gjelde også for fotgrafi, se § 43a tredje ledd;
1: Se også §§ 11 og 38

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Opptak innen helseinstitusjoner m.v.

§ 15.*(1) Helseinstitusjoner, aldershjem, fengsler og lignende institusjoner kan gjøre opptak av verk som inngår i kringkastingssending, til fremføring innen kort tid i institusjonen.

Kongen fastsetter hvilke institusjoner som skal ha rett til å gjøre opptak som nevnt i første ledd, og gir forskrift om bruk og sletting av opptakene.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse for lånereglene og komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd; for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd; og for kringkastingssendending, se § 45a femte ledd.
1: Se også § 11.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Eksemplarfremstilling i arkiv, bibliotek og museer

§ 16.*(1) Kongen kan gi regler om rett for arkiv, bibliotek og museer til å fremstille eksemplar av verk for konserverings- og sikringsformål og andre særskilte formål.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse for lånereglene og komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd; for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd; og for kringkastingssendending, se § 45a femte ledd.
1: Se også § 11.

Spørsmålene er nærmere drøftet av Jon Bing i Rettslige konsekvenser av digitalisering, CompLex 1/95.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Eksemplarfremstilling for funksjonshemmede

§ 17.* Av utgitt litterært eller vitenskapelig verk eller musikkverk kan det i annen form enn lydopptak fremstilles eksemplar bestemt til bruk for blinde og svaksynte. Utgitt litterært eller vitenskapelig verk kan gjengis på film, med eller uten lyd, bestemt til bruk for hørsels eller talehemmede.

Bestemmelsene i første ledd gir ikke rett til kopiering av eksemplar som andre har fremstilt med særlig henblikk på bruk som der nevnt.

Kongen kan bestemme at nærmere angitt organisasjon og bibliotek for vederlagsfritt utlån til funksjonshemmede skal ha rett til på nærmere fastsatte vilkår å fremstille eksemplar av utgitt litterært eller vitenskapelig verk gjennom opptak på innretning som kan gjengi det. I tilslutning til teksten kan offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk gjengis på opptaket. Opphavsmannen(2) har krav på vederlag som utredes av staten.

Kongen kan gi forskrifter om rett til å gjøre opptak av utgitt film eller bilde, med eller uten lyd, og av utsendt kringkastingsprogram, som ikke vesentlig inneholder musikkverk. Forskriftene kan bare gjelde slik bruk som nevnt i tredje ledd, og bare komme til anvendelse når den som gjør opptaket oppfyller betingelsene for avtalelisens etter § 36 første ledd.(3)

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med med redegjørelse for forslaget. nærmere begrunnelse for lånereglene og komiteens merknader. Videre endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med komiteens merknader. Videre endret ved lov 22. desember 1995 nr. 83, se Innst. O n2. 29 (1995-96). Bestemmelsens gjelder også for katalog, se § 43; og for fotografi, se § 43a tredje ledd. Første, andre og fjerde ledd gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; og for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd.
1: Se også §§ 11 og 38.
2: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a.
3: Se også § 38.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Samleverk til bruk i undervisning m.v.

§ 18.*(1) I samleverk, bestemt til bruk ved gudstjeneste eller undervisning, sammenstilt av verk fra et større antall opphavsmenn, kan det gjengis mindre deler av litterære eller vitenskapelige verk og musikkverk eller slike verk av lite omfang, når fem år er gått etter utløpet av det år da verket ble utgitt. I tilslutning til teksten kan også kunstverk og fotografisk verk gjengis når fem år er gått etter utløpet av det år da verket ble offentliggjort. Verk som er utarbeidet til bruk ved undervisning, må ikke gjengis i et samleverk med samme formål.

Av utgitt verk kan det fremstilles eksemplar til bruk ved offentlig eksamen.

Opphavsmannen(2) har krav på vederlag.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med med redegjørelse for forslaget , nærmere begrunnelse for lånereglene og komiteens merknader. Videre endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med komiteens merknader Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd; for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd; og for kringkastingssendending, se § 45a femte ledd.
1: Se også § 11.
2: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Spredning av eksemplar

§ 19.*(1) Er et eksemplar av et verk solgt med opphavsmannens(2) samtykke, kan eksemplaret spres videre blant allmennheten. Det samme gjelder eksemplar av offentliggjort verk, og ethvert eksemplar av kunstverk eller fotografisk verk, som opphavsmannen(2) på annen måte har overdratt.

Bestemmelsen i første ledd gir, med unntak for byggverk og bruksgjenstander, ikke adgang til utleie. Heller ikke gir bestemmelsen adgang til utlån av maskinlesbart eksemplar av datamaskinprogram. Likestilt med leie er bytte som drives som organisert virksomhet.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse og komiteens merknader. Videre endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med komiteens merknader. Se også overgangsbestemmelser for vernetid. Bestemmelsen gjelder også for fotografi, se § 43a tredje ledd. Se også lov om avgift på omsetning av billedkunst og lov om bibliotekvederlag.
1: Se også §§ 11.
2: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Visning av eksemplar

§ 20.*(1) Er et verk utgitt, eller har opphavsmannen(2) overdratt eksemplar av et kunstverk eller et fotografisk verk, kan eksemplarene vises offentlig. Eksemplar av offentliggjort kunstverk og av offentliggjort fotografisk verk kan vises offentlig i forbindelse med undervisning. Denne bestemmelse gir ikke rett til å vise eksemplar av kunstverk eller av fotografisk verk ved film eller i kringkasting.(3)

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) og komiteens merknader. Videre endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med komiteens merknader Bestemmelsen gjelder også for fotografi, se § 43a tredje ledd;
1: Se også § 11.
2: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a.
3: Se også §§ 23 og 25

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Fremføring i undervisning m.v.

§ 21.*(1) Et utgitt verk kan fremføres offentlig ved gudstjeneste og undervisning.

Også ellers kan utgitt verk fremføres offentlig:

a) ved tilstelninger der fremføring av åndsverk ikke er det vesentlige, såfremt tilhørerne eller tilskuerne har adgang uten betaling, og tilstelningen heller ikke indirekte finner sted i ervervsøyemed,
b) ved ungdomsstevner som ikke arrangeres i ervervsøyemed.

Denne paragraf gjelder ikke for filmverk, scenisk fremføring av sceneverk eller fremføring av databaser ved ervervsmessig undervisning. Paragrafen gir heller ikke rett til fremføring ved kringkasting. Adgangen til fremføring ved undervisning gjelder ikke fremføring innen rammen av organisert konsertvirksomhet.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) og komiteens merknader. Videre endret ved lov 16. april 1999 nr. 19, se Ot.prp.nr 85 (1997-98) og Innst O. nr. 37 (1998-99). Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd; og for kringkastingssendending, se § 45a femte ledd.
1: Se også § 11.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Sitat

§ 22.*(1) Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.(2)

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95). Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for katalog, se § 43; for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd; for kringkastingssendending, se § 45a femte ledd og for kringkastet lydopptak, se § 45b tredje ledd.
1: Se også § 11.
2: Se også § 28. Om sampling av musikk, se Inger Elise Mey: Sitatbruk og sampling i digitale medium .

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Gjengivelse av kunstverk

§ 23.*(1) Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i tilslutning til teksten i kritisk eller vitenskapelig fremstilling som ikke er av allmennopplysende karakter, når det skjer i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger. Med samme begrensning kan offentliggjort fotografisk verk mot vederlag gjengis også i kritisk eller vitenskapelig fremstilling av allmennopplysende karakter og til klargjøring av teksten i skrifter bestemt til bruk i opplæring. Offentliggjort personbilde(2) kan gjengis i skrift av biografisk innhold.

Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i aviser, tidsskrifter og kringkasting ved omtale av dagshending. Dette gjelder likevel ikke verk som er skapt med henblikk på gjengivelse i aviser, tidsskrifter eller kringkasting. Opphavsmannen(3) har krav på vederlag med mindre det gjelder dagshending knyttet til det verket som gjengis.

Er et kunstverk eller et fotografisk verk utgitt, eller har opphavsmannen(3) overdratt eksemplar av verk som nevnt, kan verket medtas i aviser, tidsskrifter, ved film og i kringkasting, såfremt verket utgjør en del av bakgrunnen eller på annen måte spiller en underordnet rolle i sammenhengen.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med med redegjørelse for forslaget , nærmere begrunnelse og komiteens merknader. Videre endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for fotografi, se § 43a tredje ledd;
1: Se også § 11.
2: Om retten til eget bilde, se §§39j og 45c.
3: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 24.*(1) Kunstverk og fotografisk verk som inngår i en samling eller som utstilles eller utbys til salg, kan avbildes i katalog over samlingen og i meddelelse om utstillingen eller salget.

Kunstverk og fotografisk verk kan også avbildes når det varig er satt opp på eller ved offentlig plass eller ferdselsvei. Dette gjelder likevel ikke når verket klart er hovedmotivet og gjengivelsen utnyttes ervervsmessig.

Byggverk kan fritt avbildes.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse og komiteens merknader. Videre endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for fotografi, se § 43a tredje ledd;
1: Se også § 11.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Reportasje i kringkasting og film

§ 25.*(1) Når fremføring eller visning av et verk inngår som ledd i dagshending og denne kringkastes eller gjengis ved film, kan korte avsnitt av verket, eller hele verket hvis det er av lite omfang, tas med ved gjengivelsen. Når fremføringen eller visningen av verket bare utgjør en del av bakgrunnen eller på tilsvarende måte spiller en underordnet rolle i forhold til hovedemnet for reportasjen, kan hele verket gjengis.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95). Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd; for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd; for kringkastingssendending, se § 45a femte ledd og og for kringkastet lydopptak, se § 45b tredje ledd.
1: Se også § 11.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Offentlige forhandlinger, innsynsrett m.v.

§ 26.*(1) Forhandlinger i offentlige forsamlinger, styrer, råd og lignende, i møter av valgte offentlige myndigheter, i rettssaker og på åpne møter som holdes for å behandle allmenne spørsmål, kan, med de begrensninger som følger av § 28, enhver gjøre tilgjengelig for allmennheten uten samtykke av opphavsmannen(2). En opphavsmann(2) har likevel enerett til å utgi samlinger av sine egne innlegg.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for fotografi, se § 43a tredje ledd;
1: Se også §§ 9 og 11. Videre Bernkonvensjonen art. 2 bis.
2: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 27.* (1) Vern etter denne lov er ikke til hinder for dokumentinnsyn etter forvaltningsloven og offentlighetsloven eller annen lovgivning. (2)

Loven er heller ikke til hinder for at verk brukes i forbindelse med etterlysning, i etterforskning eller som bevismiddel.

*:Tilføyd ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; katalog, se § 43; for fotografi, se § 43a tredje ledd; for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd; og for kringkastingssendending, se § 45a femte ledd.
1: Se også §§ 9 og 11. 2: Se personopplysningsloven § 18.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 28.*(1) Retten til videre gjengivelse av dokumenter påberopt som bevis eller som sakkyndig uttalelse e.l. i forhandlinger som nevnt i § 26, og av dokumenter det er gitt innsyn i etter lovgivning som nevnt i § 27, beror på ellers gjeldende regler. Likevel kan det siteres fra slike dokumenter i samsvar med god skikk og i den utstrekning det er nødvendig for omtale av forhandlingene eller av sak dokumentet er av betydning for, selv om verket ikke har vært offentliggjort.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; katalog, se § 43; for fotografi, se § 43a tredje ledd; for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd; og for kringkastingssendending, se § 45a femte ledd.
1: Se også §§ 9 og 11.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Endring av byggverk og bruksgjenstander

§ 29.*(1) Byggverk og bruksgjenstander kan endres uten opphavsmannens samtykke når det skjer av tekniske grunner eller av hensyn til utnyttelsen.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader.
1: Se også § 11.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Særlige bestemmelser om kringkasting m.v.

§ 30.*(1) Norsk rikskringkasting og etter Kongens bestemmelse andre kringkastingsforetak har rett til mot vederlag å kringkaste etutgitt verk, hvis foretaket etter avtale med organisasjon som representerer en vesentlig del av norske opphavsmenn på området(2), ellers har rett til å kringkaste verk av den art avtalen gjelder. Tilsvarende gjelder for offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk.

Er avtalepartene enige om det, kan tvist om tolkning av avtalen avgjøres etter reglene gitt med hjemmel i § 35 første ledd.

Ved satellittkringkasting får bestemmelsene i første ledd ikke anvendelse med mindre sendingen av samme kringkastingsforetak samtidig kringkastes her i riket over jordbundet nett.

Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke sending ved tråd. De gjelder ikke for sceneverk og filmverk, og heller ikke for andre verk dersom opphavsmannen(3) overfor foretaket har nedlagt forbud mot kringkasting, eller det ellers er særlig grunn til å anta at han motsetter seg at verket kringkastes.

* Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse og komiteens merknader. Videre endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med komiteens merknader. Videre endret ved lov 22. desember 1995 nr. 83, se Innst. O n2. 29 (1995-96). Bestemmelsen gjelder også for fotografi, se § 43a tredje ledd;
1: Se også § 11.
2: KOPINOR og TONO er på nettet. Men det er også flere andre organisasjoner med tilsvarende funksjon for andre verkstyper/spredningsmåter.
3: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 31.*(1) Norsk rikskringkasting og andre som har bevilling til å drive kringkastingsvirksomhet kan, ved egne hjelpemidler og til bruk ved egne sendinger, ta opp verk på innretninger som kan gjengi dem når de for øvrig har rett til å taverket med i sine sendinger. Retten til å gjøre slik opptatt verk tilgjengelig for allmennheten avhenger av de ellers gjeldende regler. Kongen gir nærmere forskrifter om bruk og oppbevaring av disse opptak.

Bestemmelsen i første ledd gir ikke rett til å sammenstille film og lyd ved å overføre lydopptak til filmen med mindre fremføring ved opptaket inngår i filmen.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse og komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd; for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd; og for kringkastingssendending, se § 45a femte ledd.
1: Se også §11 og Bernkonvensjonen art. 11bis(3).

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 32.*(1) Ordskifteprogram som kringkastes og hvor allmenne spørsmål blir drøftet, kan enhver gjengi offentlig uten samtykke av opphavsmannen. En opphavsmann(2) har likevel enerett til å utgi samlinger av sine egne innlegg.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse og komiteens merknader . Bestemmelsen gjelder også for kringkastingssendending, se § 45a femte ledd.
1: Se også § 11.
2: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 33.*(1) Kongen kan gi forskrift om rett til å gjøre opptak av utsendt kringkastingssending til bruk for en opphavsmann eller en utøvende kunstner når det i sendingen er gjort bruk av hans verk eller prestasjoner. Tilsvarende bestemmelser kan gis til fordel for andre som har et særlig behov for opptak.

Opptak etter første ledd kan bare brukes for det formål som var grunnlag for at opptaket ble gjort. Det kan i forskriften gis nærmere bestemmelser om bruk og om oppbevaring av slike opptak.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse og komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd; og for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd.
1: Se også § 11. og Bernkonvens jonens Paristekst art. 9(2).

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 34.*(1) Verk som lovlig inngår i kringkastingssending, kan ved samtidig og uendret videresending gjøres tilgjengelig for allmennheten når den som videresender oppfyller betingelsene for avtalelisens etter § 36 første ledd, eller videresender etter tillatelse gitt av nemnd etter bestemmelsene i § 36 andre ledd.

Opphavsmannens(2) enerett til videresending kan bare utøves gjennom organisasjon som er godkjent etter § 38a.

Videresending av verk som opprinnelig sendes ved tråd, omfattes ikke av denne paragraf.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse og komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd;
1: Se også § 11.
2: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Felles bestemmelser om tvangslisens, avtalelisens, nemnd m.v.

§ 35.* Vederlag etter §§ 17 tredje ledd, 18, 23, 30 og 45b kan enhver av partene kreve fastsatt på bindende måte etter regler som Kongen gir. Kongen fastsetter regler om at vederlagspliktige som unnlater å betale vederlag, etter begjæring fra den berettigede part, med bindende virkning kan forbys fortsatt bruk.

Kongen gir regler om nemnd som nevnt i § 34 og § 45a fjerde ledd.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med redegjørelse for forslaget og komiteens merknader . Videre endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for katalog, se § 43; for fotografi, se § 43a tredje ledd; for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd; og for kringkastingssendending, se § 45a femte ledd.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 36.*(1) Når det foreligger avtale med organisasjon som nevnt i § 38a som tillater slik bruk av verk som nevnt i §§ 13, 14, 17 fjerde ledd og 34, har bruker som omfattes av avtalen, overfor rettighetshaver som ikke er omfattet, rett til på samme område og på samme måte å utnytte verk av samme art som dem avtalen gjelder (avtalelisens). Bestemmelsen gjelder bare for bruk som skjer i samsvar med det avtalen fastsetter. Bestemmelsen gjelder ikke i forhold til kringkastingsforetaks rettigheter i sine sendinger.

For videresending av verk etter § 34 gjelder at dersom forhandlinger om avtale som nevnt i første ledd første og andre punktum, eller forhandlinger med kringkastingsforetaket om avtale, nektes eller avtale ikke er inngått innen seks måneder etter at forhandlingene er innledet, kan hver av partene kreve at tillatelse til og vilkår for videresending fastsettes på bindende måte av nemnda etter § 35 andre ledd. Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende i disse tilfelle.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med med redegjørelse for forslaget og komiteens merknader. Bestemmelsen er nærmere drøftet i Ingrid Mauritzen: Avtalelisens etter åndsverksloven § 36, Complex nr 8/97. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for katalog, se § 43; for fotografi, se § 43a tredje ledd; og for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd.
1: Se også § 11.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 37.* Ved bruk av verk etter § 36 er det som avtalen, nemnda eller den organisasjon som mottar vederlaget for bruken, bestemmer om innkreving og fordeling av vederlaget, bindende også for rettighetshavere som ikke representeres av organisasjonen. Utenforstående rettighetshavere skal ha samme rett som organiserte til å få del i midler og goder som utdeles fra eller som vesentlig er bekostet av vederlaget.

Uansett bestemmelsen i første ledd kan en utenforstående rettighetshaver som sannsynliggjør at hans verk er brukt etter § 36, kreve at vederlag for dette skal utbetales til ham. Kravet kan bare rettes mot den organisasjonen som i medhold av § 36 har innkrevd vederlag. Vederlagets størrelse kan hver av partene kreve fastsatt etter regler som Kongen gir.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med med redegjørelse for forslaget og komiteens merknader . Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for katalog, se § 43; for fotografi, se § 43a tredje ledd; og for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 38.* Kommer avtale etter §§ 13, 14 og 17 fjerde ledd ikke i stand, kan hver av partene kreve megling etter regler som Kongen gir. Er partene enige om det, kan tillatelse til og vilkår for eksemplarfremstillingen fastsettes etter reglene gitt med hjemmel i § 35 første ledd. Fastsettelsen får samme virkning som avtale etter § 36 første ledd.

Er partene i avtaler etter §§ 13, 14 og 17 fjerde ledd enige om det, kan tvist om tolkingen av avtalen på bindende måte avgjøres etter reglene gitt med hjemmel i § 35 første ledd.

Kommer avtale med kringkastingsforetak om adgang til å gjøre opptak av foretakets sendinger for slik bruk som omfattes av § 13 eller § 17 fjerde ledd, ikke i stand, gjelder bestemmelsen i første ledd første og andre punktum tilsvarende. Ved tvist om tolking av slik avtale får bestemmelsen i andre ledd tilsvarende anvendelse.

Er de berørte parter enige om det, kan tvist om tolking av avtale om slik videresending som nevnt i § 34 på bindende måte avgjøres av den nemnd som er omtalt i § 35 andre ledd.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med med redegjørelse for forslaget og komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for katalog, se § 43; for fotografi, se § 43a tredje ledd; og for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd. Tredje og fjerde ledd gjelder også og for kringkastingssendending, se § 45a femte ledd.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 38a.*(1) Avtale som skal ha virkning som nevnt i § 36 første ledd, må inngås av organisasjon som representerer en vesentlig del av norske opphavsmenn på området, og som er godkjent av departementet.(2) For bruk på nærmere angitte områder kan Kongen bestemme at den organisasjon som godkjennes, må være en felles organisasjon for de berørte rettighetshavere.

Kongen kan gi nærmere bestemmelser om kontroll med organisasjoner og fond som mottar vederlag til videre fordeling.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med med redegjørelse for forslaget og komiteens merknader.
Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for katalog, se § 43; for fotografi, se § 43a tredje ledd; og for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd.
1: Se også § 38b.
2: KOPINOR og TONO er på nettet. Men det er også flere andre organisasjoner med tilsvarende funksjon for andre verkstyper/spredningsmåter. Kopinor har på sinde web-sider pekere til en rekke andre organisasjoner.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

 

Organisasjoners søksmålsrett

§ 38b.* Organisasjon som nevnt i § 38a kan, så lenge rettighetshaveren(1) ikke har motsatt seg det, kreve at det overfor bruker som ikke har inngått avtale som nevnt i § 36, ved dom nedlegges forbud mot ulovlig utnyttelse av verk på en måte som omfattes av bestemmelsene i §§ 13, 14, 17 fjerde ledd eller 34. Det samme gjelder overfor bruker som er part i en avtale som nevnt og som unnlater å betale det avtalte vederlag.

Organisasjon som nevnt i § 38a kan, så lenge rettighetshaveren(1) ikke har motsatt seg det, likeledes reise krav etter denne lovs §§ 55 og 56 overfor den som har foretatt ulovlig bruk som nevnt i første ledd. Har den som ulovlig har utnyttet et verk innfridd organisasjonens krav, kan rettighetshaverens(1) krav i anledning samme utnyttelse bare rettes mot organisasjonen, som da plikter å erlegge hva rettighetshaveren(1) har krav på.

*: Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for katalog, se § 43; for fotografi, se § 43a tredje ledd; og for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd.
1: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a. Men rettighetshaver må her også inkludere en som har fått rettighetene overdratt til seg fra opphavsmannen.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks
Til kapittel 1
Til kapittel 3.