Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven).
Kapittel 1.

av 12. mai 1961 nr. 2

Lovteksten er ajour med siste endringer 16. april 1999.

Noteapparatet er utarbeidet og kodet av professor dr. juris Olav Torvund.
Institutt for rettsinformatikk / Bing&Partners

Det vises også til nett-artikkelen Opphavsrett - en introduksjon.

1. kapitel. Opphavsrettens gjenstand og innhold.


§ 1.* Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.

Med åndsverk forståes i denne lov litterære, (1) vitenskapelige (2)eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som

1) skrifter av alle slag,
2) muntlige foredrag,
3) sceneverk, så vel dramatiske og musikkdramatiske som koreografiske verk og pantomimer, samt hørespill, (3)
4) musikkverk, med eller uten tekst, (4)
5) filmverk, (5)
6) fotografiske verk, (6)
7) malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst, (7)
8) skulptur av alle slag, (8)
9) bygningskunst, så vel tegninger og modeller som selve byggverket, (9)
10) billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel forbildet som selve verket, (10)
11) kart, samt tegninger og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art,
12) datamaskinprogrammer, (11)
13) oversettelser og bearbeidelser av verk som er nevnt foran. (12)

For fotografiske bilder som ikke er åndsverk gjelder § 43a.

Noter:
Om verksbegrepet, se nærmere Opphavsrett - en introduksjon, og samme sted om hvem som har opphavsrett

Særregler for enkelte verkskategorier:
*: Endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med nærmere om endringsforslaget og komiteens merknader.
1: Særbestemmelser om litterære verk: §§ 17, 18 første ledd, 1. pkt., 39e tredje, fjerde og femte ledd.
2: Særbestemmelser om om vitenskapelige verk: §§ 17, 18 første ledd, 1. pkt.
3: Særbestemmelser om sceneverk: §§21 annet ledd, 30 fjerde ledd, 2. pkt.
4: Særbestemmelser om musikkverk: §§ 12 tredje ledd, siste pkt, 17 fjerde ledd, 1. pkt, 18 første ledd, 1. pkt, 39e tredje ledd, 39f tredje ledd, bokstav b, 52, 54 femte ledd.
5: Særbestemmelser om filmverk: §§ 12 tredje ledd, siste pkt, 17 fjerde ledd, 21 annet ledd, 30 fjerde ledd, 2. pkt, 31 annet ledd, 39d annet ledd, 39f,40 3. pkt, 42 fjerde ledd, 44 fjerde ledd, 57 første ledd bokstav c og tredje ledd, § 59 fjerde ledd.
6:Tilføyd; ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med nærmere om endringsforslaget og komiteens merknader. Særbestemmelser om fotografiske verk: §§ 13 første ledd, 2. pkt, 14 siste pkt, 17 tredje ledd, 2. pkt, 18 første ledd 2. pkt, 20, 23, 24, 39j, 45c, 57 første ledd, bokstav e, 58 tredje ledd. Se videre § 43a med videre henvisninger for fotografi som ikke er åndsverk.
7: Særbestemmelser om malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst: §§ 12 annet ledd, bokstav c, 13 første ledd, 2. pkt, 14 siste pkt,17 tredje ledd, 2. pkt, 18 første ledd, 2. pkt, 20, 23, 24, 39e tredje ledd, 39j, 45c jfr. 39j tredje ledd,47, 49, 52, 54 femte ledd, 57 første ledd, bokstav e.
8: Særbestemmelser om skulpturer: §§ 12 annet ledd, bokstav c, 20, 20, 24, 47, 39, 56 tredje ledd, 1. pkt.
9: Særlige bestemmelser om bygningskunst: §§ 12 annet ledd, bokstav a, 19 annet ledd, 1. pkt, 24, tredje ledd, 29, 56 tredje ledd, 2. pkt, 57 første ledd, bokstav a.
10: Særbestemmelser om billedvev m.m: § 12 tredje ledd, 1. pkt.
11: Særbestemmelser om datamaskinprogrammer: §§ 12 annet ledd, bokstav b, 19 annet ledd, 2. pkt, 39g, 39h, 39i, 54a.
12: Særbestemmelser om bearbeidelser og oversettelser: § 4 annet ledd, samt § 39e siste ledd, siste pkt. som bare gjelder oversettelser.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 2*. Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille eksemplar(1) av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur eller kunstart eller i annen teknikk.

Som fremstilling av eksemplar(1) regnes også overføring til innretning som kan gjengi verket.(2)

Verket gjøres tilgjengelig for almenheten når det fremføres utenfor det private område, eller når eksemplar(1) av verket frembys til salg, utleie eller utlån eller på annen måte spres eller vises utenfor dette område.

* Endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med nærmere om endringsforslaget og komiteens merknader
Annet og tredje ledd gjelder også for fotografi, se § 43a tredje ledd; Tredje ledd gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; og for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd.
1: Om eksemplarbegrepet, se Opphavsrett - en introduksjon
2: Om musikk i digital form, se Inger Elise Mey: Tono i et digitalt landskap. Videre Cato Strøm og Gunda Djupvik: Lydfesting og fremføring av musikk på Internett.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks


§ 3*.(1) Opphavsmannen(2) har krav på å bli navngitt(3) slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for almenheten.

Har en annen rett til å endre(4) et åndsverk eller å gjøre det tilgjengelig for almenheten, må dette ikke skje på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens(2) litterære, vitenskapelige eller kunstneriske anseelse eller egenart, eller for verkets anseelse eller egenart.(5)

Sin rett efter første og annet ledd kan opphavsmannen(2) ikke fraskrive seg, med mindre den bruk av verket som det gjelder, er avgrenset efter art og omfang.

Selv om opphavsmannen(2) har gitt gyldig samtykke til bruken, har han, hvis verket gjøres tilgjengelig for almenheten i slik krenkende skikkelse som nevnt i annet ledd, rett til å kreve at det enten ikke skjer under hans navn eller at det angis på fyldestgjørende måte at de foretatte endringer ikke skriver seg fra ham. Denne rett kan opphavsmannen(2) ikke gi avkall på.

*: Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd; og for kringkastet lydopptak, se § 45b tredje ledd.
Videre referanser:
1: §§ 11, 29, 39k og 48.
2: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a.
3: Om krav til navngivelse, se videre §§ 7, 11, 47 og 48.
4: Om endring, se videre §§ 11 , 29 og 39b
5: Se videre om krenkende gjengivelse §§ 11, 39a, 39b og 48

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 4. Opphavsmannen(1) kan ikke sette seg imot at andre benytter hans åndsverk på en slik måte at nye og selvstendige verk oppstår. Opphavsretten til det nye og selvstendige verk er ikke avhengig av opphavsretten til det verk som er benyttet.

Den som oversetter eller bearbeider et åndsverk eller overfører det til en annen litterær eller kunstnerisk form, har opphavsrett til verket i denne skikkelse, men kan ikke råde over det på en måte som gjør inngrep i opphavsretten til originalverket.(2)

1: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k.Se også § 41a.
2: Om sampling av musikk, se Inger Elise Mey: Sitatbruk og sampling i digitale medium .

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 5.(1) Den som ved å sammenstille flere åndsverk eller deler av åndsverk skaper et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk samleverk, har opphavsrett til samleverket, men denne rett gjør ingen innskrenkning i opphavsretten til de enkelte verk som samleverket består av.

Hvis ikke annet er avtalt, står det de enkelte medarbeidere fritt å offentliggjøre sine bidrag på annen måte.

1: Særregel for samleverk, § 18 og § 39e siste ledd, 2. pkt. Sammenlign også med § 43.
Om bestemmelsens anvendelse på databaser, se min artikkel Opphavsrett - en introduksjon og mer omfattende i Harald Chr Bjelke: Rettslig vern av databaser, Complex nr 11/97 .

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks


§ 6.* Er det to eller flere opphavsmenn(1) til et åndsverk uten at de enkeltes ytelser kan skilles ut som særskilte verk, erverver de opphavsrett til verket i fellesskap.(2)

Til verkets første offentliggjørelse kreves samtykke fra alle opphavsmenn(1), hvis de ikke uttrykkelig eller stilltiende har samtykket på forhånd. Det samme gjelder når det er spørsmål om å offentliggjøre verket på annen måte eller i en annen form enn tidligere. Ny offentliggjørelse på samme måte kan derimot hver av opphavsmennene(1) forlange eller gi samtykke til.

Enhver av dem kan påtale krenkelser av opphavsretten.

*: Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotografi, se § 43a tredje ledd. Bestemmelsen suppleres av sameieloven.
1: Om hvem som regnes som opphavsmann, se §§ 1, 7 og 39k. Se også § 41a.
2: Om bestemmelsens anvendelse etter rettighetsovergang til flere ved arv, se § 39k tredje ledd.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks


§ 7.* (1) Som opphavsmann ansees, når ikke annet godtgjøres, den hvis navn eller alment kjente dekknavn eller merke på sedvanlig måte er påført eksemplar av verket eller blir oppgitt når det gjøres tilgjengelig for almenheten.(2)

Er et verk utgitt uten at opphavsmann er navngitt i samsvar med første ledd, kan utgiveren eller, hvis heller ikke han er navngitt, forleggeren handle på opphavsmannens vegne inntil denne blir navngitt på en ny utgave eller ved melding til vedkommende departement.

*: Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotgrafi, se § 43a tredje ledd; for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd; og for kringkastingssendending, se § 45a femte ledd.
1: Om krav til navngivelse, se videre §§ 3, 11, 47 og 48.
2: Sml § 57 tredje ledd.
Om hvem som har opphavsrett, se Opphavsrett - en introduksjon

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks


§ 8.* Et åndsverk er offentliggjort når det med samtykke av opphavsmannen(1) er gjort tilgjengelig for allmennheten. Et kunstverk er offentliggjort også når opphavsmannen(1) har overdratt eksemplar av verket og dette er gjort tilgjengelig for allmennheten i medhold av § 19, 20, 23 og 24.

Et åndsverk er utgitt når et rimelig antall eksemplar av verket med samtykke av opphavsmannen(1) er brakt i handelen, eller på annen måte er spredt blant almenheten.

* Endret (kun redaksjonelt) ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95). Bestemmelsen gjelder også for utøvende kunstneres prestasjoner, se § 42 femte ledd; for fotgrafi, se § 43a tredje ledd; for lydopptak og film, se § 45 tredje ledd; og for kringkastingssendending, se § 45a femte ledd.
1: Om hvem som regnes som opphavsmann, se § 1 og 39k. Se også § 41a.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 9.* Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne lov. Det samme gjelder forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Likeledes er offisielle oversettelser av slike tekster uten vern etter denne lov.

Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne bestemmelse. Første ledd gjelder heller ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk.

* Endret ved lov 2. juni 1995 nr. 27, se Innst. O nr. 46 (1994-95) med nærmere begrunnelse og komiteens merknader. Bestemmelsen gjelder også for fotografi, se § 43a tredje ledd;
For en nærmere drøftelse, se min artikkel Opphavsrett og offentlig informasjon.

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks

§ 10.* Registrering av et åndsverk som mønster innvirker ikke på verkets vern etter denne lov.

Kretsmønster til integrerte kretser omfattes ikke av denne lov.

*: Endret ved lov 23. juni 1995 nr. 37, se Innst. O nr. 71 (1994-95) med komiteens merknader.

Til kapittel 2

Tilbake til emneindeks
Tilbake til paragrafindeks