Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven).

Lagt opp og kodet av professor dr. juris Olav Torvund. (Institutt for rettsinfomratikk / Bing & partners)
Bing & Co logo

 
Til emneindeks  Til lovteksten
 Til paragrafindeks Til oversikt over forskrifter

Noter, indekser m.m. er sist ajourført 27. april 1999..
- Lovdata har nå lagt ut alle sentale forskrifter på nettet, og jeg har lagt inn linker til de aktuelle forksriftene. (Forskriftene ble ikke ajourført etter lovendringene i 1995, slik at hjemmelshenvisninger og lovhenvisninger i forskriftstekstene for en stor del ikke stemmer.)
- Takket være at Lovdata har lagt ut alle lover på nettet, er det nå mulig å linke til de aktuelle lovene, noe som er gjort.
- Kopinor har sørget for at Bernkonvensjonen (i advokat Astri M. Lunds oversettelse) er tilgjengelig på nettet, og jeg har i noen grad lagt inn linker til denne.
- Morten Hagedal har laget en oversikt over EØS og opphavsrett, med mange nyttige refereanser.
- I den grad forarbeidene til lovendringer er tilgjengelig på nettet, er det lagt inn linker til disse. Stortinget var tidligere ute med å legge dokumenter på nettet enn departementene var med å legge ut proposisjoner m.m. (Nå har Statens Informasjonstjeneste ødelagt sind ODIN-sider ved å overlate videreutviklingen av dem til folk som sikkert kan mye om web-design, men som åpenba ikke har peiling på hvordan man arbeider med offentlige dokumenter. Se min ikke helt velvillige Odin-kommentar.) Stortingsdokumentene til 1995-endringene, Innst. O nr. 46 (1994-95) og Innst. O nr. 71 (1994-95), finnes på nettet, mens proposisjonene mangler. Til senere endringer finnes både proposisjoner og odelstingsinnstillinger.

Innledende brukerveiledning og ansvarsfraskrivelse

Loven gjengis her med mitt eget noteapparat og HTML-koding. Denne versjonen er HTML-kodet på følgende måte:

Filen ble etterhvert for stor, over 200k. Det er for mye for den som bare skal følge henvisning til en enkelt paragraf. Jeg har derfor delt dette opp i flere dokumenter. Hvert kapittel er nå et eget dokument. Kapittel 1 heter ophlov1.asp, kapittel 2 heter ophlov2.asp, osv. Dette indeksdokumentet heter ophlov-i.asp.

Innenfor hvert kapittel har samtlige paragrafer sitt nummer som "anker". Det vil si at referanse til f.eks. § 9 er ophlov1.asp#9. I denne loven har man også i stor grad tatt i bruk alfabetet i kodingen, slik at f.eks. § 39g har "anker" #39g.

Notene er kodet tilsvarende med [paragrafnr]-n[notenr]. Note 1 til § 3 er f.eks. #3-n1.
Henvisning til skjer nå ved henvisning til det aktuelle dokumentet.

Det er også noen andre "ankere" i kodingen der jeg har ønsket å treffe mer presist. Men den som vil lete etter dem få se på dokumentets kildekode.

Flere av bestemmelsene inneholder hevisninger med et intervall av typen §§ 11 til 21 gjelder tilsvarende. Her har jeg fyllt inn med de mellomliggende bestemmelser, som er satt i en [ hakeparentes ] etter intervallet, for å kunne lage linker til de aktuelle bestemmelsene. Det som står i disse hakeparenteser er ikke en del av bestemmelsens vedtatte ordlyd, selv om de ikke på noen måte endrer bestemmelsens innhold.

Selv om jeg vil prøve å holde denne ajour, kan jeg ikke garantere den til enhver til vil være ajour. Den som skal bruke loven profesjonelt, bør i alle fall kontrollere mot Lovdatas utgave.

Jeg har også lagt inn linker til en del annet opphavsrettslig materiale som finnes på nettet, eventuelt til steder med nærmere opplysninger om slikt materiale.

Loven har følgende hovedstruktur:
- Kapitlene 1, 2, 3 og 4 gjelder i utgangspunktet for opphavsrett.
- Kapittel 5 inneholder bestemmelser som gir vern for prestasjoner og frembringelser som ikke kvalifiseres som åndsverk, og som derfor ikke er opphavsrettsbeskyttet. Men en rekke av bestemmelsene i kapitlene 1, 2, 3 og 4 er også gjort gjeldende for prestasjoner og frembringelser som er regulert i kapittel 5. Hvilke bestemmelser som er gjort gjeldende på denne måten, fremgår av den enkelte bestemmelse i kapittel 5. For å gjøre det litt lettere å se om en bestemmelse i kapitlene 1 til 4 også gjelder for prestasjoner og frembringelser reguelert i kapittel 5, har jeg laget noter markert med * til de bestemmelser som på denne måten har fått et utvidet anvendelsesområde.
- Kapitlene 6, 7, 8 og 9 gjelder i utgangspunktet for alle typer prestasjoner og frembringelser som vernes etter loven, men de enkelte bestemmelser kan etter sin egen ordlyd ha fått et mer begrenset anvendelsesområde.

Send meg gjerne en e-mail hvis du har kommentarer, forslag til forbedringer, oppdager feil, osv.

Vilkår for nedlasting m.m:

Noteapparatet og kodingen av dette dokumentet er vernet etter Åndsverksloven. Om det ikke kvalifserer til opphavsrett (det gjør det nok ikke), så er det i alle fall vernet etter katalogregelen i § 43. For bruk gjelder følgende:
- Man kan fritt linke til dokumentet (det er jo derfor det er laget).
- Det kan fritt lastes over på egen maskin. Det kan også lastes ned på en annen tjenermaskin, men da skal hele dokumentet lastes over uendret, inklusive alle linker. Hvis man synes at den jobben som er gjort er nyttig, så får man fortelle hvem som har gjort den. Og en smule markedsføring av mine egne og mine kollegers arbeider, får man ta på kjøpet. De som synes at dette er en for høy pris, får gjøre jobben selv.
- Man kan fritt ta utskrift. Kopi av utskrift med noteapparat og eventuelle indekser kan fritt distribueres så lenge det ikke tas betalt for disse og jeg er navngitt "som god skikk tilsier" jfr § 3;-)

Emneindeks

 
Hvem er rettighetshaver?
Særregler for enkelte verkskategorier
Opphavsrettens overgang

Hvem er rettighetshaver?

Om hvem som har opphavsrett, se Opphavsrett - en introduksjon

Særregler for enkelte verkskategorier

Litterære verk:
 • §§ 1 første ledd, 17, 18 første ledd, 1. pkt., 39e tredje, fjerde og femte ledd.
 • Vitenskapelige verk:
  Skulpturer:

  Opphavsretteslige beføyelser

  Eksemplarfremstilling
  Salg av eksemplarer Utlån
  Utleie
  Fremføring Visning Endring, bearbeidelse m.m.

  Opphavsrettens overgang


  Andre emner

  Undervisning
  Opphavsrettsorganisasjonene, avtalelisens


  Paragrafindeks for å hjelpe navigeringen

  De enkelte kapitler:

  4. kapittel Opphavsrettens vernetid
  5. kapittel Andre rettigheter
  6. kapittel Forskjellige bestemmelser
  7. kapittel Straff, erstatning og inndragning
  8. kapittel Lovens rekkevidde [særlig om internasjonalt vern]
  9. kapittel Lovens ikrafttredelse og endringer i andre lover

  De enkelte bestemmelser

  Kap 1
  § 1
  § 2
  § 3
  § 4
  § 5
  § 6
  § 7
  § 8
  § 9
  § 10
   
  Kap 2
  § 11
  § 12
  § 13
  § 14
  § 15
  § 16
  § 17
  § 18
  § 19
  § 20
  § 21
  § 22
  § 23
  § 24
  § 25
  § 26
  § 27
  § 28
  § 29
  § 30
  § 31
  § 32
  § 33
  § 34
  § 35
  § 36
  § 37
  § 38
  § 38a
  § 38b
  Kap 3
  § 39
  § 39a
  § 39b
  § 39c
  § 39d
  § 39e
  § 39f
  § 39g
  § 39h
  § 39i
  § 39j
  § 39k
  § 39l
  § 39m
  Kap 4
  § 40
  § 41
  § 41a
   

  Kap 5
  § 42
  § 43
  § 44
  § 43a
  § 45
  § 45a
  § 45b

  Kap 6
  § 45c
  § 46
  § 47
  § 48
  § 49
  § 50
  § 51
  § 52
  § 53
  Kap 7
  § 54
  § 54a
  § 55
  § 56
  Kap 8
  § 57
  § 58
  § 58a
  § 59
  § 60

  Kap 9
  § 61
  Overgangsbestemmelser
  om vernetid


  Forskrifter til åndsverkloven (fra Lovdata)

  1964.11.27 nr 0001: Forskrift om opphavsrett til åndsverk og fotografi.
  1965.04.02 nr 0004: Forskrift om opptak av åndsverk.
  1969.08.29 nr 0001: Forskrift om sentralbibliotekenes adgang til fotokopiering.
  1972.01.28 nr 0004: Forskrifter om opphavsrett til åndsverk m.v.
  1978.04.10 nr 3789: Forskrift for Det sakkyndige råd for åndsverker.
  1981.09.18 nr 8951: Forskrifter om adgang til opptak av undervisningsprogram.
  1986.05.02 nr 1010: Forskrift om nemndsbehandling av tvister vedrørende videresending av
  kringkastingsprogram.
  1988.05.06 nr 0346: Forskrift om direkte overføring av kringkastingssendinger i kafeer,
  bedrifter m.v.
  1989.12.22 nr 1286: Forskrift om oppkreving og fordeling av vederlag til utøvende kunstnere
  og produsenter for bruk av grammofonplater eller andre lydopptak i kringkastingssending.
  1994.01.03 nr 0002: Forskrift om import av fonogrammer m.v.
  1997.04.25 nr 0383: Forskrift om åndsverkslovens anvendelse i forhold til verk og arbeider
  med tilknytning til andre land m.v.